Перелік наукових праць

Друковані праці співробітників,видані у межах України за 2015/2016 н.р.

П.І.Б. авторів Назва і вид публікації Видання
Кафедра менеджменту
1. Сухоруков А.І., Собкевич О.В. Розділ колективної монографії «Стратегічні пріоритети забезпечення економічної безпеки України та її регіонів» Економічна безпека територіально-виробничих комплексів:енергетика, екологія, інформаційні технології: монографія / Коцко Т. А., Чеховська М. М., Лісовська О. Л. [та ін.]; за наук. ред. д.т.н., проф. Лук’яненка С. О., к.е.н., доц. Караєвої Н. В. – К.: МП «Леся», 2015. – С. 48-53.
2 Сухоруков А.І. Розділ колективної монографії «Співвідношення пріоритетів розвитку і безпеки в соціально-економічних стратегіях національного і регіонального рівня» Сталий розвиток – ХХІ століття: управління, технології, моделі. Дискусії 2016: колективна монографія / за наук. ред. проф. Хлобистова Є.В. – Черкаси: вид. Чабаненко Ю.А., 2016. – С. 23-41.
3. Поканевич Ю.В. Менеджмент : питання та відповіді: навч. посіб. (для дист.навчання) Менеджмент : питання та відповіді: навч. посіб. (для дист.навчання) / С. О.Гуткевич, Г. Є Мошек, Г. В. Дмитренко, А. С. Соломко, Ю. В. Поканевич. За заг. ред. канд. екон. наук, проф. Мошека Г. Є. – Х.: Харків, 2016. – 940 с.
Кафедра обліку та загальноекономічних дисциплін
4 Михайленко О.В., Скоморохова С.Ю. Стійкий розвиток підприємства як основа реалізації його економічного потенціалу : колективна монографія Фінансово-господарська діяльність підприємств харчової промисловості в умовах глобальної інформатизації. – К.: НУХТ, 2015. – С. 180-187
5 Колумбет О.П., Правдюк Н.Л. Розвиток обліку видів активу та їх протиріччя: проблеми теорії : колективна монографія Вінниця: ПП «ТД «Едельвейс і К», 2015. – 498 с.
6 Колумбет О.П., Бутинець Ф.Ф., Малюга Н.М. Інтеграція бухгалтерського обліку як основа подальшого розвитку його теорії і практики : колективна монографія Житомир. ПП«Рута», 2015. – 343 с.
7 Кутліна І.Ю., Нестеренко С.С. Якість продукції та послуг підприємств ресторанного бізнесу : колективна монографія Якість продукції та послуг підприємств ресторанного бізнесу / «The new Role of Marketing and Communication Technologies in Business and Sоciety: Global and Local Aspects», 2015. – С. 421-433.
8 Нестеренко С.С., Кутліна І.Ю. Медіапланування та його роль у рекламній кампанії підприємства : колективна монографія Медіапланування та його роль у рекламній кампанії підприємства / «The new Role of Marketing and Communication Technologies in Business and Sоciety: Global and Local Aspects», 2015. – С. 146-154.
9 Роздобудько В.В. Організація та методика аудиту : посібник К: ТОВ «Фенікс», 2015. – 192 с.
10 Терещенко Л.О. Інформаційні системи і технології в системі обліково-аналітичного забезпечення менджменту підприємства : монографія Інформаційні системи і технології в системі обліково-аналітичного забезпечення менеджменту підприємства / За ред. канд. екон. наук., проф. Л. М. Чернелевського. – К.: НУХТ, 2015. – 269 с. – С. 151-166.
11 Терещенко Л.О. Фінансово-господарська діяльність підприємств харчової промисловості в умовах глобальної інформатизації : колективна монографія За ред. канд. екон. наук., проф. Л.М. Чернелевського. – К.: НУХТ, 2015. – 215 с. – С. 151-166.
12 Терещенко Л.О. Інформаційні системи і технології в обліку, аналізі та аудиті : посібник Чернелевський Л.М., Терещенко Л.О., Іванова Л.І. – К.: НУХТ, 2015. – С. 269.
13 Терещенко Л.О. Інтеграція освіти і наукового процесу у вищій школі : науковий збірник Проблеми освіти : наук. зб. / Інститут інноваційних технологій і змісту освіти МН України. – К., 2015. – Вип. №80, ч.2. –326с. – С. 278-281.
14 Терещенко Л.О. Інформаційно-аналітичні технології управління економічним об’єктом : міжнародний збірник Л. О. Терещенко, С. Ю. Скоморохова / Наукові студії – ХХІ (культура, освіта – антропоцентричні парадигми і сучасний світ). Філологія. Педагогіка. Економіка, 2015.
Кафедра фінансів та банківської справи
15 Захарчук О.В. Матеріально-технічне забезпечення сільського господарства України : посібник К.: ННЦ ІАЕ, 2015. – 144 с.
Кафедра маркетингу
16 Коваленко О.В. Корегування цільової концепції реалізації стратегій пріоритетного розподілу технологій авіаринку при маркетинго-інноваційному підході : монографія Місце і роль студентської молоді в прискоренні соціально-економічного розвитку. – Нікопольський факультет ЗНУ, 2015. – С. 78.
17 Коваленко О.В. Сучасні підходи у стратегічному менеджменті до вирішення проблемних питань розвитку національної економіки : монографія Місце і роль студентської молоді в прискоренні соціально-економічного розвитку. – Нікопольський факультет ЗНУ, 2016. – С. 99.
18 Лилик М.С., Лилик І.В. Стандарт рівності : посібник пресової практики з гендерної перспективи. Розділ: Як уникнути сексизму в рекламі? Ю. Гончар, Т. Кузнєцова, О. Погорелов, С. Штурхецький. – За ред. С. В. Штурхецького.Рівне: видавець О. Зень, 2015. – С. 53-65.

Перелік наукових cтатей співробітників, виданих у межах України за 2015/2016 н.р.

П.І.Б. авторів Назва і вид публікації Видання
Кафедра менеджменту
1. Сухоруков, А. І., Єгорова-Гудкова Т.І., Карабанов О.В. Системні передумови формування нової парадигми державного фінансового контролю Економічний аналіз : зб. наук. праць / Тернопільський національний економічний університет; редкол. : В. А. Дерій (голов. ред.) та ін. – Тернопіль : Видавничо-поліграфічний центр Тернопільського національного економічного університету “Економічна думка”, 2015. – Том 21. – № 1. – С. 249-258. – ISSN 1993-0259 (фахове видання)
2. Сухоруков А.І., Собкевич О.В. Активізація інвестиційно-інноваційної політики у промисловості – стратегічний пріоритет національних економічних інтересів України Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. – 2015. – №3 (80). – С. 193-205 (фахове видання у науково-метричній базі – РИНЦ, КОПЕРНИК)
3. Пішенін І.К Система оцінки якості управління транспортним підприємством Наук.-практичний журнал «Регіональна економіка та управління». – №2 (09). – Запоріжжя : Вид. «Східноукраїнський інститут економіки та управління», 2016. – С. 119-122.
4. Пішенін І.К Теоретико-методологічні аспекти оцінки діяльності транспортного комплексу в нових умовах господарювання Економіка та суспільство. – 2016. – № 2. – Режим доступу: http://ekonomyandsociety.in.ua
5. Пішенін І.К Особливості інноваційних процесів в сучасному управлінні транспортною сферою Вісник Одеського національного університету. Серія «Економіка» [зб. наук. праць]. – Одеса: ВД «Гельветика», 2015. – Том 20. – Вип. 3. – С. 54-57.
6. Пішенін І.К Особливості процесу стратегічного планування транспортного кластера Наук. вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». – Херсон: ВД «Гельветика», 2015. – Вип. 14. – Ч.4. – С. 37-40.
7. Поканевич Ю.В. Особливості розробки та оцінки стратегії підприємства торгівлі в умовах нестабільного зовнішнього середовища Науковий вісник Буковинського державного фінансово-економічного університету. Економічні науки : збірник наукових праць. – Чернівці : Технодрук, 2015. – Вип. 29. – 308 с. – С. 116-123.
Кафедра обліку та загальноекономічних дисциплін
8 Михайленко О.В., Виговська А.О. Особливості організації обліку , аналізу і аудиту активів : стаття Особливості організації обліку, аналізу і аудиту активів // Глобальні та національні проблеми економіки. – Випуск №5. Травень 2015 р. – Миколаїв, 2015. – С. 977-979. (фахове видання)
9 Михайленко О.В., Скоморохова С.Ю. Взаємозалежність дебіторської заборгованості та фінансового стану підприємства : стаття Глобальні та національні проблеми економіки. – Випуск №6, Липень 2015 р. – Миколаїв, 2015. – С. 859-862. (фахове видання)
10 Михайленко О.В. Теоретичні аспекти визначення якості потенціалу підприємства : тези ІІ науково-практична конференція «Інформаційні технології як інноваційний шлях розвитку», 3 березня, м. Київ-Буча, 2016. – С. 51-54.
11 Михайленко О.В., Šavrina B Організація стратегічного розвитку підприємств : тези Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми економічного та соціального розвитку підприємств харчової промисловості», 21-22 квітня 2016 р. – К.: НУХТ, 2016. – С. 20.
12 Михайленко О.В., Скопенко Н.С. Теоретичне обґрунтування стратегічного розвитку потенціалу підприємства : тези Збірник наукових праць за матеріалами ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Продовольчі ресурси: проблеми і перспективи», 4 листопада 2015 р. «Інститут продовольчих ресурсів» НААН України. – К.: Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки», 2015. – С. 176-178.
13 Колумбет О.П. Договірна політика підприємства: особливості здійснення та рекомендації : стаття Регіональна бізнес-економіка та управління, 2015. – С. 234-244. (фахове видання)
14 Колумбет О.П. Ролі і місце сучасної концепції інтегрованої системи бухгалтерського обліку : стаття Збірник наукових праць Національної академії статистики, обліку та аудиту. – 2015. – С. 71-89. (фахове видання)
15 Колумбет О.П. Analysis of circulating Tangible Assets in the Baking Industry: Scientific Research Trends : стаття Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць. – 2015. – С. 177-184. (фахове видання)
16 Колумбет О.П. Оборотні матеріальні активи як об’єкт наукового дослідження: бібліометричний аналіз : стаття Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць. – 2015. – С. 45-60. (фахове видання)
17 Колумбет О.П. Методологічні аспекти формування системи обліку, контролю та аналізу оборотних матеріальних активів : тези Збірник тез наукових робіт учасників Міжнар. наук.-практ. конф. «Роль та місце бухгалтерського обліку, аналізу й аудиту в розвитку економічної системи», 27-28 березня 2015 р. : тези доповідей. – Л.: ЛЕФ, 2015. – С. 83-86. (фахове видання)
18 Колумбет О.П. Сучасна концепція інтегрованої системи фінансового, управлінського та податкового обліку : тези Збірник тез наукових робіт учасників Міжнар. наук.-практ. конф. для студентів, аспірантів та молодих учених «Економіка, менеджмент, фінанси: теоретичні та практичні аспекти розвитку», м. Київ, 22-23 травня 2015 р. : тези доповідей у 2-х частинах. – К.: Аналітичний центр «Нова Економіка», 2015. – С. 14-17. (фахове видання)
19 Колумбет О.П. Проблеми інтеграції різних видів обліку і систем управління : тези Збірник тез наукових робіт учасників Міжнар. наук.-практ. конф. «Сучасні аспекти розвитку світової економіки під впливом глобалізації», м. Одеса, 22-23 травня 2015 р. : тези доповідей. – О.: ЦЕДР, 2015. – С. 118-120. (фахове видання)
20 Нестеренко С.С., Володько Ю.О. Поява та розвиток дистанційної торгівлі : тези Економіка, фінанси, право. – 2015. – №7/1. – С. 31-34.
21 Нестеренко С.С., Володько Ю.О. Вплив розіграшів на підвищення продажів за каталогами : тези Економіка і фінанси. – №4. – 2015. – С. 42-49.
22 Роздобудько В.В. Дотримання кодексу етики як фактор впливу на фінансовий стан аудиторської фірми : тези Збірник тез ІІ Міжвузівської наукової конференції «Фінансові аспекти діяльності підприємств в умовах кризи». – К., 2015. – 84 с. – С. 57-59.
23 Роздобудько В.В. Проект системи допуску до професії аудиторів в Україні : тези Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Стратегія розвитку аудиту в умовах глобалізації економічних відносин». – К., 2015. – 196 с. – С. 193-195.
24 Терещенко Л.О. Частина 3. «Інформаційні системи і технології в обліку» : тренінг К.: КНЕУ, 2015. – С. 200. Електронна форма
25 Терещенко Л.О. Інтеграція освіти і наукового процесу у вищій школі : тези Проблеми освіти: Наук. зб. / Інститут інноваційних технологій і змісту освіти МОН України. – К., 2015. – Вип. 80. – Ч.2. – С. 278-281.
26 Терещенко Л.О. Экономическое развитие отраслевых предприятий: управленческие информационные системы : тези Актуальні проблеми економічного та соціального розвитку підприємств харчової промисловості : Матеріали II Всеукраїнської науково-практичної конференції, 16-17 квітня 2015 р. – К.: НУХТ, 2015. – С. 43-46.
27 Терещенко Л.О. ІТ-технології в менеджменті: Корпоративна інформаційна система ERP-класу SAPR/3 ІІ : тези Інформаційні технології як інноваційний шлях розвитку : Матеріали ІІ Науково-практичної конференції, Київ-Буча, березень 2016 р. – К.: Міленіум, 2016. – С. 75-78.
28 Терещенко Л.О. ІТ-технології в менеджменті: Корпоративна інформаційна система ERP-класу SAPR/3 : тези Інформаційні технології як інноваційний шлях розвитку : Матеріали ІІ Науково-практичної конференції. – Київ-Буча, березень 2016 р. – К.: Міленіум, 2016. – 87 с.
29 Іванова Л.І., Кожедуб О.А. Основні засоби як предмет обліку в інформаційних системах : тези К.: КНЕУ, 9 грудня 2015 р.
30 Іванова Л.І., Олександренко А.П. Переваги та недоліки використання хмарних технологій в бізнесі : тези К.: КНЕУ, 9 грудня 2015 р.
31 Михайленко О.В. Економічний потенціал та стійкий розвиток суб’єкту господарювання : тези Програма і матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні проблеми економічного та соціального розвитку підприємств харчової промисловості», 16-17 квітня 2015 р. – К.: НУХТ, 2015. – С. 19-21.
32 Михайленко О.В., Василюк В.В. Венчурний капітал: основи та історія виникнення : тези ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція 19-20 листопада 2014 р. «Підвищення ефективності діяльності підприємств харчової та переробної галузей АПК». – К.: НУХТ, 2015. – С. 66-67.
33 Михайленко О.В. Економічний потенціал як рушійна сила розвитку продуктивних сил : тези Міжнародна науково-практична конференція «Розвиток національної економіки: теорія і практика», 3-4 квітня 2015 р. – Ч. І. – Івано-Франківськ, 2015. – С. 295-296.
34 Михайленко О.В., Виговська А.О. Особливості організації обліку , аналізу і аудиту активів : стаття Журнал «Глобальні та національні проблеми економіки». – Випуск 5. – Травень 2015 р. – Миколаїв, 2015. – С. 977-979 (фахове видання)
35 Михайленко О.В., Скоморохова С.Ю. Взаємозалежність дебіторської заборгованості та фінансового стану підприємства : стаття Журнал «Глобальні та національні проблеми економіки». – Випуск 6. – Липень 2015 р. – Миколаїв, 2015. – С. 859-862. (фахове видання)
36 Терещенко Л.О. Інформаційно-аналітичні технології управління економічним об’єктом : тези Л. О. Терещенко, С. Ю. Скоморохова / Міжнародний збірник “Наукові студії – ХХІ (культура, освіта – антропоцентричні парадигми і сучасний світ). Філологія. Педагогіка. Економіка, 2015.
37 Терещенко Л.О. Экономическое развитие отраслевых предприятий: управленческие информационные системы : тези Актуальні проблеми економічного та соціального розвитку підприємств харчової промисловості : Матеріали II Всеукраїнської науково-практичної конференції, 16-17 квітня 2015 р. – К.: НУХТ, 2015. – С. 43-46.
38 Сінгаєвська М.П. Економіко-інноваційна ефективність розподілу інвестиційних ресурсів на відтворення технічних засобів колійного господарства : стаття Проблеми економіки транспорту: Зб. наук. пр. – Вип. 9. – Д.: Вид-во ДНУЗТ, 2015. – С. 87-92. (фахове видання)
39 Сінгаєвська М.П. Економіко-інноваційні методи в прогнозуванні потреби у відтворювальних процесах колійного господарства : стаття Економіка й управління : Зб. наук. пр. – Вип.32. – К.: ДЕТУТ, 2015. – С. 44-53. (фахове видання)
40 Сінгаєвська М.П. Економіко-інноваційні методи оптимального розподілу інвестицій у відтворювальні процеси колійного господарства : тези Проблеми економіки транспорту : тези доп. XIII Міжнар. наук. конф. /Дніпропетровський нац.. унів-т залізн.. транспорту ім. акад. В. Лазаряна. – Д., 2015. – С. 77-78.
41 Сінгаєвська М.П. Проблеми та перспективи застосування управлінського обліку на підприємствах : тези Молодь: освіта, наука, духовність : тези доповіді XII Всеукраїнської наукової конференції. – К.: Ун-т «Україна», 2015. – С. 36-39.
Кафедра фінансів та банківської справи
42 Захарчук О.В. Аналіз розвитку високопродуктивних сортів і насіння сільськогосподарських культур Економіка АПК. – 2016. – № 3. – С. 57-65.
43 Захарчук О.В. Формування системи інтеграції науки і виробництва в АПК Агросвіт. – 2015. – № 20. – С. 3-8.
44 Захарчук О.В. Досвід розвитку сільського господарства Польщі Економіка АПК. – 2015. – № 10. – С. 59-65.
45 Захарчук О.В., Ткачик С.О, Завалбнюк О.І. Проведемо паралелі між ринками посівного матеріалу світу, Європи й нашої країни К.: Зерно і хліб. – 2015. – № 4. – С. 14-15.
46 Захарчук О.В. Інноваційний розвиток основного капіталу аграрних підприємств Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія «Техніка і енергетика АПК». – К., 2015. – Вип. 226. – С. 229-236.
47 Захарчук О.В. Зависимость от семян Агроперспектива. – № 1. – 2016. – С. 26-31.
48 Захарчук О.В. Проблеми розвитку основного капіталу аграрних підприємств Збірник тез доповідей ХVI Міжнародної наукової конференції «Сучасні проблеми землеробської техніки». – К: Національний університет біоресурсів і природокористування України, 2015. – С. 158-160.
49 Захарчук О.В. Формування європейського насіннєвого ринку, успіхи та проблеми Сучасні проблеми та перспективи міжнародної інтеграції аграрного сектору економіки України : зб. наук. праць Міжнародної науково-практичної конференції та П’ятнадцятих річних зборів Всеукраїнського конгресу вчених-економістів. – К.: ННЦ „ІАЕ”, 2015. – С. 115-121.
50 Захарчук О.В. Ринок сільськогосподарської техніки в Україні Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції «Інженерія систем природокористування» // ХІІ Міжнародна агропромислова виставка «Агрофорум – 2015», Національний університет біоресурсів і природокористування України. – К., 2015. – С. 15-19.
51 Захарчук О.В. Проблеми модернізації сільськогосподарської техніки Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні технології виробництва зернових культур – 2016» // VІ Міжнародна виставка інноваційних рішень у зерновому господарстві «Зернові технології – 2016», Національний університет біоресурсів і природокористування України. – К., 2016. – С. 27-30.
52 Кучмєєв О.О. Сутність і характеристика соціальної відповідальності бізнесу Науковий вісник Херсонського державного університету. – 2015. – №15. – С. 132-134.
53 Кучмєєв О.О. Корпоративна соціальна відповідальність як основа сталого економічного розвитку держави Глобальні та національні проблеми економіки / Миколаївський національний університет ім.. В.О. Сухомлинського / Науковий вісник Херсонського державного університету. – Лютий 2016. – №9. – Режим доступу: http://www.global-national.in.ua. Електронне наукове фахове видання
54 Кучмєєв О.О. Перспективи розвитку соціальної відповідальності бізнесу в Україні Міжнародна науково-практична конференція. – Клайпеда (Латвія), 2016. – С. 72-74.
55 Кучмєєв О.О. Сучасний стан та перспективи розвитку корпоративної соціальної відповідальності в Україні Міжнародна науково-практична конференція. Одеса, 2016. – С. 172-174.
56 Кучмєєв О.О. Характеристика соціальної відповідальності бізнесу в Україні ІІІ Міжвузівська наукова конференція. – К.: Університет “Україна, 2016. – С. 42-44.
57 Лазоренко Л.В. Особливості матеріальної мотивації персоналу в сучасних умовах Науковий вісник Херсонського державного університету. – Серія «Економічні науки». – Випуск 14. – Частина 3. – Херсон, 2015. – С. 35-39.
58 Лазоренко Л.В. Становлення та розвиток податку на доходи фізичних осіб в Україні та світі Фінансові аспекти діяльності підприємств в умовах кризи : збірник тез. – К.: Університет «Україна», 2016. – С 49-52.
59 Рудюк Л.В. Боргова політика України: реалії та перспективи Молодь: освіта, наука, духовність : тези доповідей ХІІІ Всеукр. наук. конф. – Ч. 1. – К.: Університет «Україна», 2016. – С. 126-128.
60 Рудюк Л.В. Ретроспективний аналіз становлення та розвитку сучасних податкових держав Фінансові аспекти діяльності підприємств в умовах кризи : збірник тез ІІІ Міжвузівської наук. конф. – К.: Університет «Україна», 2016. – С. 70-75.
61 Рудюк Л.В. Реформування системи надання соціальних послуг в Україні як вимога часу Актуальні проблеми навчання та виховання людей в інтегрованому освітньому середовищі у світлі реалізації Конвенції ООН про права інвалідів : тези доповідей ХV Міжнародної науково-практичної конференції. – К.: Університет «Україна», 2015. – С. 386-388.
62 Рудюк Л.В., Рудюк К.Б. Аналіз ефективності податкової системи України Фінансові аспекти діяльності підприємств в умовах кризи : збірник тез ІІІ Міжвузівської наук. конф. – К.: Університет «Україна», 2016. – С. 76-81.
63 Рудюк Л.В., Червоноока А.О. Проблеми банківського сектору України Молодь: освіта, наука, духовність : тези доповідей ХІІІ Всеукр. наук. конф. у ІІ ч. – Ч. 1. – К.: Університет «Україна», 2016. – С. 130-131.
64 Рудюк Л.В., Могульський А.М. Необхідність формування системи бюджетування на вітчизняних підприємствах в умовах фінансової кризи Молодь: освіта, наука, духовність : тези доповідей ХІІІ Всеукр. наук. конф. у ІІ ч. – Ч. 1. – К.: Університет «Україна», 2016. – С. 128-129.
65 Рудюк Л.В., Волосовська О.А. Бізнес-планування як інструмент управління фінансами підприємств Молодь: освіта, наука, духовність : тези доповідей ХІІІ Всеукр. наук. конф. у ІІ ч. – Ч. 1. – К.: Університет «Україна», 2016. – С. 132-133.
66 Бадзим О.С., Бондаренко І.В. Сучасні методи стимулювання працівників банку Дніпропетровськ: НО «Перспектива», 2016. – Ч.2. с.27-31
67 Бадзим О.С., Береснєв С.М. Мотивація професійної діяльності банківського персоналу Науковий вісник. – ДВНЗ «Ужгородський національний університет», 2016. – Ч.1. – С. 30-34.
68 Бадзим О.С., Мегей В.В. Інноваційний механізм стимулювання працівників банку Л.: ЛЕФ, 2016. – Ч.2. – С. 68-72.
69 Бадзим О.С., Суботяк Ю.О. Інноваційний механізм факторингових операцій банку Л.: ЛЕФ, 2016. – С. 42-45.
Кафедра маркетингу
70 Коваленко О.В. Моделювання параметрів ефективної реалізації маркетинго-інноваційних технологій нарощення потенціалу інноваційного ринку авіаторів Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету транспорту Серія «Економіка і управління». – Вип.31. – К.: ДЕТУТ, 2015. – С. 149. (наукове фахове видання)
71 Гараніна І.І. Оцінювання ефективності реклами після рекламної кампанії в аудиті рекламної діяльності підприємства Глобальні та національні проблеми економіки. – 2016. – №9. – Режим доступу до статті: http://global-national.in.ua/archive/9-2016/88.pdf. (електронне наукове фахове видання)
72 Гараніна І.І. Особливості проведення аудиту рекламної діяльності вітчизняних підприємств Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: «Економіка і менеджмент». – 2015. – № 10. – С. 112-115. (наукове фахове видання)
73 Коваленко О.В. Особливості макроекономічного регулювання маркетинго-інноваційної стратегії розвитку авіаційної галузі України Збірник наукових праць «Наукові дослідження розвитку світової економіки: пропозиції, теорії». – Дніпропетровськ: ВД «Гельветика», 2015. – Ч.1. – С. 110.
74 Коваленко О.В. Стратегічні пріоритети розвитку маркетинго-інноваційної діяльності держави в умовах техніко-технологічної глобалізації української економіки Збірник наукових праць «Проблеми системного підходи в економіці». – Випуск 51. – К.: НАУ, 2015. – С. 171.
75 Коваленко О.В. Авіаційний сектор національного господарства в структурі пріоритетності розвитку маркетинго-інноваційної системи України Вісник Хмельницького національного університету. – Серія «Економічні науки». – №2. – Т. 1. – 2015. – С. 180. (наукове фахове видання)
76 Коваленко О.В. Формування механізмів прогнозування маркетинго-інноваційного розвитку економіки України Науковий вісник Херсонського державного університету. – Серія «Економічні науки». – Вип. 11. – Ч. 2. – Херсон, 2015. – С. 38.
77 Коваленко О.В. Формування маркетингової стратегії розвитку галузі Економічні студії : Науково-практичний економічний журнал. – №3(07). – Л., 2015. – С. 45.
78 Коваленко О.В. Формування потенціалу розвитку маркетиного-інноваційної діяльності держави в авіаційній галузі України Науково-практичний журнал «Регіональна економіка та управління». – №3(06). – 2015. – Запоріжжя. – С. 83.
79 Коваленко О.В. Формування новітніх підходів до розвитку маркетиного-інноваційної діяльності держави в авіаційній галузі України Науково-практичний журнал «Регіональна економіка та управління». – №3(06). – 2015. – Запоріжжя. – С. 98.
80 Коваленко О.В. Особливості функціонування перспективної та стратегічної взаємодії авіаційної галузі України в моделях маркетинго-інноваційного розвитку авіаринку Науковий вісник «Економічні науки». – Вип. 28. – Ч. 2. – Чернівці: БДФЕУ, 2015. – С. 56. (наукове фахове видання)
81 Коваленко О.В. Реалізації маркетингової стратегії інноваційного розвитку підприємства Глобальні та національні проблеми економіки. – Вип. 6. – Липень 2015. (електронне наукове фахове видання)
82 Коваленко О.В. Узагальнення концептуальних положень реалізації маркетингової стратегії інноваційного розвитку авіаційної галузі України Вісник Хмельницького національного університету. – Економічні науки. – №4. – Т. 1 (226). – 2015. – С. 60. (наукове фахове видання)
83 Лилик М.С. Огляд результатів дослідження ESOMAR світової індустрії маркетингових досліджень Журнал «Маркетинг в Україні». – 2015. – №6. – С. 19-28.
84 Лилик М.С. Огляд закордонних досліджень впливу зовнішньої реклами на безпеку дорожнього руху Журнал «Маркетинг в Україні». – 2015. – № 4. С. 14-23.
85 Столбова М.А. Окремі аспекти управління девелоперськими проектами на ринку нерухомості Агросвіт. – 2015. – №8. – С. 54-58. (фахове видання)
86 Столбова М.А. Нерухомість: дефініція та площини виміру Інвестиції: практика та досвід. – 2015. – №9. – С. 185-190. (фахове видання, включене до міжнародних наукометричних баз)
87 Столбова М.А. (у співавт) Аналіз діяльності девелоперських компаній на ринку нерухомості України Бізнес Інформ. – 2015. – № 9. – С. 234-239. (фахове видання, включене до міжнародних наукометричних баз)
88 Столбова М.А. Управління діяльністю компанії: погляди в науковому середовищі Бізнес Інформ. – 2016. – № 4. (фахове видання, включене до міжнародних наукометричних баз)
89 Столбова М.А. Стратегічний менеджмент в системі управління девелоперською компанією Бізнес Інформ. – 2016. – № 5. (фахове видання, включене до міжнародних наукометричних баз)
90 Булах Т.М. Інноваційний напрям вдосконалення системи управління соціальним розвитком села на основі кластерного підходу Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : наук. журнал. – К: УДУФМТ. – 2015. – №.3(80). – С. 74-80.
91 Булах Т.М. Моделювання соціального розвитку села на перспективу Формування ринкових відносин в Україні. – 2016. – №6. (наукове фахове видання)
92 Гараніна І.І. Системний підхід до вдосконалення переговорного процесу в особистих продажах Економічний вісник Національного технічного університету України «КПІ». – 2015. – №12. (наукове фахове видання, включено до міжнародних наукометричних баз РІНЦ, GoogleScholar, ELAKPI)

Перелік тез доповідей співробітників, виданих у межах України за 2015/2016 н.р.

П.І.Б. автора Назва публікації Видання
Кафедра менеджменту
1. Сухоруков А.І. Стратегія формування творчого потенціалу у сфері економічної освіти Організація діяльності випускової кафедри в умовах інтеграції освіти : Зб. матеріалів круглого столу / Редакція Г. В. Онкович, А. В. Кондрашихін, І. М. Мельникова, В. Є. Віноградова. – К.: Інститут вищої освіти НАПН України, 2015. – С.91-94.
2. Сухоруков А.І., Сухорукова О.А. Синергетичний ефект інноваційного менеджменту Збірник наукових праць VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Сучасні підходи до управління підприємством», 23 квітня 2015 р. – Черкаси: Вид. Чабаненко Ю.А., 2015. – С. 156-160.
3. Лавриненко Л.М. Сучасні тенденції інтеграції науки та освіти Матеріали ХV Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції «Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах Європи та Азії» : збірник наукових праць. – Переяслав-Хмельницький, 2015. – С. 34-36. – 237 с.
4. Лавриненко Л.М Ринок праці та соціальний захист населення України / Актуальні проблеми навчання та виховання людей інтегрованому освітньому середовищі у світлі реалізації Конвенції ООН про права інвалідів: тези ХV міжнарод. наук-практ. конф. (м. Київ 18–19 листопада 2015 р.). – К.: Університет «Україна», 2015. – С. 365-367.
5. Лавриненко Л.М Взаємодія та взаємозв’язок ринку праці та ринку освітніх послуг Глобальні та національні проблеми економіки. – Випуск 9. Лютий 2016 р. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://global-national.in.ua/avtoram (електронне наукове фахове видання)
6. Лавриненко Л.М Інтелектуалізація трудових ресурсів – основа розвитку економіки підприємства Молодь: освіта, наука, духовність: тези доповідей ХІII Всеукр.наук. конф., м. Київ, 12-14 квітня 2016 р. – У 2 част. – Ч. I. – К.: Університет «Україна», 2016. – 614 с. – С. 84-85.
7. Пішенін І.К. Методологічні засади формування інноваційних процесів транспортної галузі Проблеми сучасної економіки : матер. Міжн. наук.-практ. конф. 11-12 вересня 2015 р. – Запоріжжя. – С. 115-117.
8. Пішенін І.К. Проблеми корпоративного управління транспортною сферою Національні моделі економічних систем: формування, управління, трансформації : матер. Міжн. наук.-практ. конф. 15-16 жовтня 2015 р. – Херсон. – С. 68- 69.
9. Пішенін І.К. Формування конкурентоздатності транспортної сфери як один із шляхів розвитку економіки України Перспективи розвитку національної економіки: матер. Міжн. наук.-практ. конф. 12-13 лютого 2016 р. – Запоріжжя. – С.109-112.
Кафедра обліку та загальноекономічних дисциплін
10. Проблеми функціонування малого бізнесу в Україні ІV Всеукраїнська науково-практична конференція «Людина і суспільство: Економічний та соціокультурний розвиток», 24 березня 2016 р. : тези доповідей. – Рівне: РІ Університету «Україна», 2016. – 308 с. – С. 66-74.
Кафедра маркетингу
11 Гараніна І.І. Особливості просування вищого навчального закладу на ринку освітніх послуг Економіка, наука, освіта: інтеграція та синергія : матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Братислава, 18-21 січня 2016 року).: у 3-х т. – Т.1 – К.: Вид-во «Центр навчальної літератури», 2016. – С. 37.
12 Столбова М.А. Стратегічне управління діяльністю девелоперських компаній Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. «Соціокультурні та економіко-правові аспекти розвитку держави, суспільства, людини» (м. Харків, 22 квітня 2016 року). – Х., 2016.
13 Кутліна І.Ю. Конкурентне середовище підприємства на ринку транспортно-логістичних послуг Молодь: освіта, наука, духовність : тези доповідей ХІІІ Всеукр. наук. конф., м. Київ, 12-14 квітня 2016 р. – У 2 ч. – Ч. І. – К.: Університет «Україна», 2016.
14 Коваленко О.В. Реалізації маркетингової стратегії інноваційного розвитку підприємства Наукові праці МАУП «Економічні науки». – Вип. 45. – 2015. – С. 118.
15 Коваленко О.В. Стратегія діяльності підприємства як як генеральна програма розвитку Збірник наукових праць «Проблеми системного підходу в економіці». – Вип. 54. – К.: НАУ, 2016. – С. 35.
16 Коваленко О.В. Брендинг у маркетинговій діяльності Збірник наукових праць «Проблеми системного підходи в економіці». – Вип. 54. – К.: НАУ, 2016. – С. 9.
17 Лилик М.С. Організація процесу стратегічного маркетингового планування в українських неприбуткових організаціях Маркетинг в Україні. Програма XV міжнародної науково-практичної конференції : збірник тез, м. Київ, 17-18 грудня 2015 р. – К: Українська асоціація маркетингу, 2015. – С. 64.
18 Лилик М.С. Маркетингові аспекти діяльності некомерційних організацій X Міжнародна науково-практична конференція “Маркетингові технології в умовах глобалізації економіки України” : збірник тез. Хмельницький національний університет, 3-5 грудня 2015 р.
19 Столбова М.А. Стратегічне управління діяльністю девелоперських компаній Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. «Соціокультурні та економіко-правові аспекти розвитку держави, суспільства, людини» (м. Харків, 22 квітня 2016 року). – Х., 2016.
20 Столбова М.А. Управління дебіторською заборгованістю Фінансові аспекти діяльності підприємств в умовах кризи : збірник тез доповідей ІІІ Міжвузівської наук. конф., м. Київ, 25 березня 2016 р. – К.: Університет «Україна», 2016.
21 Булах Т. М. Організаційно-економічне забезпечення економічної безпеки малого підприємництва в АПК Матеріали міжн. наук.-практ. конференції [„Виклики глобалізації ХХІ ст. та стратегія соціально-економічного відродження України”] (Київ, 24 травня 2016 р.) / КНТЕУ, Економічний ун-т (м. Вроцлав, Польща), Вільнюський ун-т (м. Вільнюс, Литва), Євразійський національний ун-т ім. М. Гумільова (м. Астана, Казахстан). – К.: КНТЕУ, 2016. – С. 176-178.
22 Гараніна І.І., Сіденко О.В. Аудит підприємства: маркетинговий аспект Сучасні тенденції в економіці та управлінні: новий погляд : збірник матеріалів IХ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Запоріжжя, 13-14 листопада 2015 року) / Східноукраїнський інститут економіки та управління. – У 3-х частинах. – Запоріжжя : ГО «СІЕУ», 2015. – Ч. 3. – С. 75-77.
23 Гараніна І.І., Журба О.С. Аналіз вітчизняного ринку телевізійної реклами Актуальні питання соціально-економічного розвитку держави, регіону та підприємства : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 27-28 листопада 2015 року) / ГО «Львівська економічна фундація». – У 2-х частинах. – Л.: ЛЕФ, 2015. – Ч. 1. – С. 73-75.
24 Гараніна І.І., Зелінський Є.В. Сучасний погляд на функції та завдання реклами Актуальні проблеми соціально-економічного розвитку: регіональні особливості та світові тенденції: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 27-28 листопада 2015 р.) / відп. за випуск д.е.н., проф. С. О. Якубовський. – Одеса : ОНУ імені І.І. Мечникова, 2015. – С. 80-81.
25 Гараніна І.І. Методи визначення бюджету рекламної кампанії Фінансові аспекти діяльності підприємств в умовах кризи : збірник тез доповідей ІІІ Міжвузівської наук. конф., м. Київ, 25 березня 2016 р. – К.: Університет «Україна», 2016. – С. 108-109.
26 Гараніна І.І. Медіа аудит як форма контролю ефективності реклами Молодь: освіта, наука, духовність : тези доповідей ХІІІ Всеукр. наук. конф., м. Київ, 12-14 квітня 2016 р. – У ІІ част. – Ч. І. – К.: Університет «Україна», 2016. – С. 32-33.
27 Кутліна І.Ю., Щавлінський Д.О. Функції маркетингової діяльності підприємства «Економіка, фінанси та управління: проблеми та сучасні шляхи розвитку» : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 25-26 грудня 2015 року) / ГО «Львівська економічна фундація». – У 3-х частинах. – Л.: ЛЕФ, 2015. – Ч. 3. – C. 25-26.
28 Кутліна І.Ю. Інтегровані маркетингові комунікації у системі просування товару на ринку Матеріали ІV Всеукраїнської наук.-практ. конференції ”Інноваційно-інвестиційні проблеми розвитку економіки України”, м. Київ, НАУ, 11 грудня 2015 р.
29 Гараніна І.І., Романченко М.В. Вплив глобалізаційних процесів на розвиток ринку банківських послуг України Глобальний економічний простір : детермінанти розвитку. Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції (м. Миколаїв, 29 квітня 2016 р.). – Миколаїв : МНУ імені В.О. Сухомлинського, 2016. – с. 86-87
30 Гараніна І.І., Жиденко Ю.О. Поняття «торгова марка» та «бренд» у сучасній маркетинговій діяльності підприємства Перспективи розвитку національної економіки : збірник матеріалів II Міжнародної науково-практичної конференції (м. Запоріжжя, 13-14 травня 2016 року) / Східноукраїнський інститут економіки та управління. – У 2-х частинах. – Запоріжжя : ГО «СІЕУ», 2016. – Ч. 2. – С. 42-45.
31 Гараніна І.І., Колосовський І.О. Аналіз діяльності конкурентів як один із напрямів маркетингових досліджень Міжнародна науково-практична конференція «Економічні та інноваційні процеси: стан, перспективи та розвиток», м. Ужгород, 6-7 травня 2016 р.

Перелік наукових публікацій студентів за 2015/2016 н.р.

П.І.Б. студента Назва публікації Видання
Кафедра менеджменту
1 Решетнік М.В. студентка, VI курс, група ЗМО-71, Лавриненко Л.М. Мотиваційний менеджмент як пріоритетна складова механізму стимулювання людських ресурсів Молодь: освіта, наука, духовність : тези доповідей ХІII Всеукр. наук. конф., м. Київ, 21-22 квітня 2016 року. – У 2 част. – Ч. I. – К.: Університет «Україна», 2016. – 614 с. – С. 119-120.
2 Каражова А.І. студентка, ІV курс, група МО-41 Особливості управління тайм-менеджментом на підприємстві Молодь: освіта, наука, духовність : тези доповідей ХІII Всеукр. наук. конф., м. Київ, 21-22 квітня 2016 року. – У 2 ч. – Ч. I. – К.: Університет «Україна», 2016. – 614 с. – С. 61-63.
3 Махньова А.М. студентка, V курс, групаМЗЕД-51 Становище молоді на ринку праці Підготовлено та передано для участі у конкурсі студентських наукових робіт за напрямом «Економічні перспективи України в сучасних умовах».
Кафедра обліку та загальноекономічних дисциплін
4 Науковий керівник: Чуніхіна Т.С., к.е.н., доцент Студент: 2 курс, група ОА-21, Данник М.О. Бюджетний маркетинг: концепція цілісної системи управління : тези Фінансові аспекти діяльності підприємств в умовах кризи : матеріали IІ Міжвузівської наукової конференції. – К.: Університет «Україна», 2015. – Секція №5.– С.71-74.
5 Науковий керівник: Чуніхіна Т.С., к.е.н., доцент Студент: 5 курс, група ОА-71, Придибайло М.А. Антикризове фінансове управління на підприємстві : тези Економічні перспективи України в сучасних умовах : XIІI Всеукраїнська наукова конференція студентів і молодих вчених «Молодь: освіта, наука, духовність», 12 квітня 2016 р. – К.: Університет «Україна», 2016. – Ч1. – Секція №1. – С. 111-114.
6 Науковий керівник: Чуніхіна Т.С., к.е.н., доцент Студент: 3 курс, група ПЗ-22/15, Скрипник В.О. Міжнародні економічні організації та їх правовий статус : доповідь Бухгалтерський облік в системі інтегрованих ринкових відносин // Круглий стіл кафедри обліку та загальноекономічних дисциплін ВМУРоЛ «Україна», 30 березня 2016 р. – Секція 1. – К.: Університет «Україна», 2016.
7 Науковий керівник: Чуніхіна Т.С., к.е.н., доцент Студент: 5 курс, група МК-51, Грищенко А.Г. Сучасний стан, перспективи та проблеми розвитку зовнішньої політики країни : доповідь Бухгалтерський облік в системі інтегрованих ринкових відносин // Круглий стіл кафедри обліку та загальноекономічних дисциплін ВМУРоЛ «Україна», 30 березня 2016 р. – Секція 1. – К.: Університет «Україна», 2016.
8 Науковий керівник: Чуніхіна Т.С., к.е.н., доцент Студент: 5 курс, група МК-51, Чуприна В.М. Основні перспективи розвитку вітчизняної економіки у складі ЄС : доповідь Бухгалтерський облік в системі інтегрованих ринкових відносин // Круглий стіл кафедри обліку та загальноекономічних дисциплін ВМУРоЛ «Україна», 30 березня 2016 р. – Секція 1. – К.: Університет «Україна», 2016.
9 Науковий керівник: Чуніхіна Т.С., к.е.н., доцент Студент: 4 курс, група ОА-41, Громницька М.О. Роль та значення управлінського обліку в системі управління підприємством : доповідь Бухгалтерський облік в системі інтегрованих ринкових відносин // Круглий стіл кафедри обліку та загальноекономічних дисциплін ВМУРоЛ «Україна», 30 березня 2016 р. – Секція 2. – К.: Університет «Україна», 2016.
10 Науковий керівник: Чуніхіна Т.С., к.е.н., доцент Студент: 4 курс, група ОА-41, Бондаренко В.В. Обліково-аналітична функція бухгалтерського обліку в управлінні підприємством : доповідь Бухгалтерський облік в системі інтегрованих ринкових відносин // Круглий стіл кафедри обліку та загальноекономічних дисциплін ВМУРоЛ «Україна», 30 березня 2016 р. – Секція 2. – К.: Університет «Україна», 2016.
11 Науковий керівник: Чуніхіна Т.С., к.е.н., доцент Студент: 5 курс, група ОА-51, Омельченко В.М. Організаційно-методологічні аспекти обліку, аудиту витрат та аналіз собівартості виробництва продукції : доповідь Бухгалтерський облік в системі інтегрованих ринкових відносин // Круглий стіл кафедри обліку та загальноекономічних дисциплін ВМУРоЛ «Україна», 30 березня 2016 р. – Секція 2. – К.: Університет «Україна», 2016.
12 Науковий керівник: Чуніхіна Т.С., к.е.н., доцент Студент: 1 курс, група ОА-11, Рашоян Т.К. Управлінський облік як важливий елемент контролінгу : доповідь Бухгалтерський облік в системі інтегрованих ринкових відносин // Круглий стіл кафедри обліку та загальноекономічних дисциплін ВМУРоЛ «Україна», 30 березня 2016 р. – Секція 2. – К.: Університет «Україна», 2016.
13 Науковий керівник: Чуніхіна Т.С., к.е.н., доцент Студент: 5 курс, група МК-51, Ліннік Д.М. Проблеми обліку і аудиту доходів підприємства та шляхи їх вирішення в сучасному світі : доповідь Бухгалтерський облік в системі інтегрованих ринкових відносин // Круглий стіл кафедри обліку та загальноекономічних дисциплін ВМУРоЛ «Україна», 30 березня 2016 р. – Секція 2. – К.: Університет «Україна», 2016.
14 Науковий керівник: Чуніхіна Т.С., к.е.н., доцент Студент: 5 курс, група ОА-51, Неправда Н.Ю. Теоретичний аспект впровадження військового збору : доповідь Бухгалтерський облік в системі інтегрованих ринкових відносин // Круглий стіл кафедри обліку та загальноекономічних дисциплін ВМУРоЛ «Україна», 30 березня 2016 р. – Секція 2. – К.: Університет «Україна», 2016.
15 Науковий керівник: Чуніхіна Т.С., к.е.н., доцент Студент: 5 курс, група МК-51, Гончаров А.Ю. Фінансова звітність, як частина загальної системи звітності : доповідь Бухгалтерський облік в системі інтегрованих ринкових відносин // Круглий стіл кафедри обліку та загальноекономічних дисциплін ВМУРоЛ «Україна», 30 березня 2016 р. – Секція 2. – К.: Університет «Україна», 2016.
16 Науковий керівник: Чуніхіна Т.С., к.е.н., доцент Студент: 5 курс, група ОА-51, Русецька Т.В. Проблеми обліково-аналітичного забезпечення бухгалтерського обліку в інформаційному середовищі : доповідь Бухгалтерський облік в системі інтегрованих ринкових відносин // Круглий стіл кафедри обліку та загальноекономічних дисциплін ВМУРоЛ «Україна», 30 березня 2016 р. – Секція 3. – К.: Університет «Україна», 2016.
17 Науковий керівник: Чуніхіна Т.С., к.е.н., доцент Студент: 5 курс, група ФН-51, Придибайло М.А. Інвестиційно-інноваційний розвиток підприємств на Україні : доповідь Бухгалтерський облік в системі інтегрованих ринкових відносин // Круглий стіл кафедри обліку та загальноекономічних дисциплін ВМУРоЛ «Україна», 30 березня 2016 р. – Секція 3. – К.: Університет «Україна», 2016.
18 Науковий керівник: Нестеренко С.С., к.е.н., доцент Студент: 4 курс, група ОА-41, Неправда Н.Ю. Особливості податкової системи в Україні : тези Економічні перспективи України в сучасних умовах : XII Всеукраїнська наукова конференція студентів і молодих вчених «Молодь: освіта, наука, духовність». – К.: Університет «Україна», 22 квітня 2015 р. – Секція 1. – С. 60-63.
19 Науковий керівник: Нестеренко С.С., к.е.н., доцент Студент: 4 курс, група ОА-41, ОмельченкоВ.М. Зміни в управлінні організаціями під впливом інформаційних технологій : тези Економічні перспективи України в сучасних умовах : XII Всеукраїнська наукова конференція студентів і молодих вчених «Молодь: освіта, наука, духовність», 22 квітня 2015 р. – К.: Університет «Україна». – Секція №1 – С. 63-66.
20 Науковий керівник: Нестеренко С.С., к.е.н., доцент Студент: 5 курс, група ОА-51, ОмельченкоВ.М. Організаційно-методологічні аспекти обліку, аудиту витрат та аналіз собівартості виробництва продукції : тези Економічні перспективи України в сучасних умовах : XIІI Всеукраїнська наукова конференція студентів і молодих вчених «Молодь: освіта, наука, духовність». – К.: Університет «Україна», 12 квітня 2016 р. – Ч1. – Секція 1. – С. 101-103.
21 Науковий керівник: Іванова Е.І., Студент: 1 курс, Батраков І.С. Інклюзивне навчання та його технології : стаття Актуальні проблеми навчання та виховання людей в інтегрованому освітньому середовищі у світлі реалізації конвенції ООН про права інвалідів : тези доповідей XV науково-практична конференція, м. Київ, 18-19 листопада 2015 р. – К.: Університет «Україна», 2015. – С. 6.
22 Науковий керівник: Іванова Е.І., Студент: 1 курс, Васильченко Р.О Впровадження інноваційних технологій інклюзії людей з особливими потребами : стаття Актуальні проблеми навчання та виховання людей в інтегрованому освітньому середовищі у світлі реалізації конвенції ООН про права інвалідів : тези доповідей XV науково-практична конференція, м. Київ, 18-19 листопада 2015 р. – К.: Університет «Україна», 2015. – С. 14.
23 Науковий керівник: Іванова Е.І., Студент: 1 курс, Подолян А.С. Психолого-педагогічні основи становлення людей з інвалідністю : стаття Актуальні проблеми навчання та виховання людей в інтегрованому освітньому середовищі у світлі реалізації конвенції ООН про права інвалідів : тези доповідей XV науково-практична конференція, м. Київ, 18-19 листопада 2015 р. – К.: Університет «Україна», 2015. – С. 144.
24 Науковий керівник: Іванова Е.І., Студент: 1 курс, Федоренко Н.О. Професійна реабілітація людей з інвалідністю : стаття Актуальні проблеми навчання та виховання людей в інтегрованому освітньому середовищі у світлі реалізації конвенції ООН про права інвалідів : тези доповідей XV науково-практична конференція, м. Київ, 18-19 листопада 2015 р. – К.: Університет «Україна», 2015. – С. 312.
25 Науковий керівник: Іванова Е.І., Студент: 1 курс, Степаненко Н.С. Напрями дизайну бар’єрного архітектурного середовища : стаття Актуальні проблеми навчання та виховання людей в інтегрованому освітньому середовищі у світлі реалізації конвенції ООН про права інвалідів : тези доповідей XV науково-практична конференція, м. Київ, 18-19 листопада 2015 р. – К.: Університет «Україна», 2015. – С. 521.
26 Науковий керівник: Іванова Е.І., Студент: Бондаренко В.В. Інформаційні технології у сфері економіки : тези Економічні перспективи України в сучасних умовах : XIІI Всеукраїнська наукова конференція студентів і молодих вчених «Молодь: освіта, наука, духовність». – К.: Університет «Україна», 12 квітня 2016 р. – Ч1. – Секція 1. – С. 17-18.
27 Науковий керівник: Іванова Е.І., Студент: Кучинська С.А. Інформаційні процеси в організаційно-економічній сфері : тези Економічні перспективи України в сучасних умовах : XIІI Всеукраїнська наукова конференція студентів і молодих вчених «Молодь: освіта, наука, духовність». – К.: Університет «Україна», 12 квітня 2016 р. – Ч1. – Секція 1. – С. 80-82.
28 Науковий керівник: Іванова Е.І., Студент: Масляна С.О. Сучасна фінансова система. Особливості в Україні : тези Економічні перспективи України в сучасних умовах : XIІI Всеукраїнська наукова конференція студентів і молодих вчених «Молодь: освіта, наука, духовність». – К.: Університет «Україна», 12 квітня 2016 р. – Ч1. – Секція 1. – С. 92-93.
29 Науковий керівник: Іванова Е.І., Студент: Міськів В.В. Податки. Види податків. Зміни в Податковому кодексі : тези Економічні перспективи України в сучасних умовах : XIІI Всеукраїнська наукова конференція студентів і молодих вчених «Молодь: освіта, наука, духовність». – К.: Університет «Україна», 12 квітня 2016 р. – Ч1. – Секція 1. – С. 93-95.
30 Науковий керівник: Іванова Е.І., Студент: Неправда Н.Ю. Облік основних засобів : тези Економічні перспективи України в сучасних умовах : XIІI Всеукраїнська наукова конференція студентів і молодих вчених «Молодь: освіта, наука, духовність». – К.: Університет «Україна», 12 квітня 2016 р. – Ч1. – Секція 1. – С. 98-99.
31 Науковий керівник: Іванова Е.І., Студент: Співак Х.О. Інформаційні системи і технології в економічній сфері : тези Економічні перспективи України в сучасних умовах : XIІI Всеукраїнська наукова конференція студентів і молодих вчених «Молодь: освіта, наука, духовність». – К.: Університет «Україна», 12 квітня 2016 р. – Ч1. – Секція 1. – С. 151-152.
32 Науковий керівник: Дубас А.О., к.е.н., доцент Студент: гр.МК-11/15 Явіца Н.Т.. Основні напрями реформування житлово-комунального господарства України : тези Економічні перспективи України в сучасних умовах : XIІI Всеукраїнська наукова конференція студентів і молодих вчених «Молодь: освіта, наука, духовність». – К.: Університет «Україна», 12 квітня 2016 р. – Ч1. – Секція 1. – С. 171-172.
33 Науковий керівник: Дубас А.О., к.е.н., доцент Студент: гр.МК-11/15 Завоєнко В.А. Проблеми міграції робочої сили в Україні : тези Економічні перспективи України в сучасних умовах : XIІI Всеукраїнська наукова конференція студентів і молодих вчених «Молодь: освіта, наука, духовність». – К.: Університет «Україна», 12 квітня 2016 р. – Ч1. – Секція 1. – С. 49-51.
34 Науковий керівник: Дубас А.О., к.е.н., доцент Студент: гр. ЕМ 21/14 Степаненко Н.С. Основні джерела забезпечення розвитку національного господарства України : тези Економічні перспективи України в сучасних умовах : XIІI Всеукраїнська наукова конференція студентів і молодих вчених «Молодь: освіта, наука, духовність». – К.: Університет «Україна», 12 квітня 2016 р. – Ч1. – Секція 1. – С. 152-154.
35 Науковий керівник: Забута Н.В., к.е.н., доцент Студент: Боуш М.І. Відносні величини у системі узагальнюючих статистичних показників : тези Економічні перспективи України в сучасних умовах : XIІI Всеукраїнська наукова конференція студентів і молодих вчених «Молодь: освіта, наука, духовність». – К.: Університет «Україна», 12 квітня 2016 р. – Ч1. – Секція 1. – С. 18-20.
36 Науковий керівник: Забута Н.В., к.е.н., доцент Студент: Брусова В.В. Проблеми статистичного моніторингу інноваційної активності аграрних підприємств : тези Економічні перспективи України в сучасних умовах : XIІI Всеукраїнська наукова конференція студентів і молодих вчених «Молодь: освіта, наука, духовність». – К.: Університет «Україна», 12 квітня 2016 р. – Ч1. – Секція 1. – С. 20-22.
37 Науковий керівник: Забута Н.В., к.е.н., доцент Студент: Брусова В.В. Формування статистичної вибірки для обстежень ділової активності у країнах ЄС : тези Економічні перспективи України в сучасних умовах : XIІI Всеукраїнська наукова конференція студентів і молодих вчених «Молодь: освіта, наука, духовність». – К.: Університет «Україна», 12 квітня 2016 р. – Ч1. – Секція 1. – С. 89-90.
38 Науковий керівник: Писанка Н.С., Студент: Зеленська А.М. Економічні аспекти розрахунків з покупцями і замовниками : тези Економічні перспективи України в сучасних умовах : XIІI Всеукраїнська наукова конференція студентів і молодих вчених «Молодь: освіта, наука, духовність». – К.: Університет «Україна», 12 квітня 2016 р. – Ч1. – Секція 1. – С. 51-53.
39 Науковий керівник: Писанка Н.С., Студент: Нечипоренко В.А. Економічні сутність товарних запасів : тези Економічні перспективи України в сучасних умовах : XIІI Всеукраїнська наукова конференція студентів і молодих вчених «Молодь: освіта, наука, духовність». – К.: Університет «Україна», 12 квітня 2016 р. – Ч1. – Секція 1. – С. 99-101.
40 Науковий керівник: Писанка Н.С., Студент: Русецька Т.В. Формування первісної вартості готової продукції : тези Економічні перспективи України в сучасних умовах : XIІI Всеукраїнська наукова конференція студентів і молодих вчених «Молодь: освіта, наука, духовність». – К.: Університет «Україна», 12 квітня 2016 р. – Ч1. – Секція 1. – С. 134-136.
41 Науковий керівник: Нечипорук Н.В., Студент: Кулішенко В.В. Передумови формування заробітної плати на підприємствах : тези Економічні перспективи України в сучасних умовах : XIІI Всеукраїнська наукова конференція студентів і молодих вчених «Молодь: освіта, наука, духовність». – К.: Університет «Україна», 12 квітня 2016 р. – Ч1. – Секція 1. – С. 76-77.
42 Науковий керівник: Нечипорук Н.В., Студент: Громницька М.О. Інформаційні технології та системи в обліку : тези Економічні перспективи України в сучасних умовах : XIІI Всеукраїнська наукова конференція студентів і молодих вчених «Молодь: освіта, наука, духовність». – К.: Університет «Україна», 12 квітня 2016 р. – Ч1. – Секція 1. – С. 35-37.
Кафедра фінансів та банківської справи
43 Вихор А.В Стан та перспективи іноземного інвестування в Україні Молодь, освіта, наука, духовність : тези доповідей. – К: Університет «Україна», 2016. – 2 с.
44 Возний М. Вітчизняний бізнес: пріоритети податкової реформи Молодь, освіта, наука, духовність : тези доповідей. – К: Університет «Україна», 2016. – 2 с.
45 Касянчук Б.Л. Податки – фінансовий «фундамент» бюджетів України Молодь, освіта, наука, духовність : тези доповідей. – К: Університет «Україна», 2016. – 2 с.
46 Купрій В.А.. Державне регулювання економіки: вибір траєкторії Молодь, освіта, наука, духовність : тези доповідей. – К: Університет «Україна», 2016. – 2 с.
47 Оропай О.П. Податкова система: еволюційний шлях України Молодь, освіта, наука, духовність : тези доповідей. – К: Університет «Україна», 2016. – 2 с.
48 Рудюк К.Б. Нагальні проблеми фінансового ринку України Молодь, освіта, наука, духовність : тези доповідей. – К: Університет «Україна», 2016. – 2 с.
49 Рудюк К.Б. Порівняльний аналіз сучасних світових моделей державного регулювання економіки Молодь, освіта, наука, духовність : тези доповідей. – К: Університет «Україна», 2016. – 2 с.
50 Серединська К.І. Формування організаційно-економічного механізму управління персоналом підприємства Молодь, освіта, наука, духовність : тези доповідей. – К: Університет «Україна», 2016. – 2 с.
51 Сосненко А.В. Фiнансовi стратегiї пiдприємств у сучасних умовах Молодь, освіта, наука, духовність : тези доповідей. – К: Університет «Україна», 2016. – 2 с.
52 Какулія І.М. Привлекательность профессии менеджера Молодь, освіта, наука, духовність : тези доповідей. – К: Університет «Україна», 2016. – 2 с.
53 Серединська К.І. Медична реабілітація людей з інвалідністю в Україні Актуальні проблеми навчання та виховання людей в інтегрованому освітньому середовищі у світлі реалізації Конвенції ООН про права інвалідів : тези доповідей ХV Міжнародної науково-практичної конференції. – К.: Університет «Україна», 2015. – 2 с.
54 Сосненко А.В. Актуальні проблеми соціального захисту інвалідів в Україні Актуальні проблеми навчання та виховання людей в інтегрованому освітньому середовищі у світлі реалізації Конвенції ООН про права інвалідів : тези доповідей ХV Міжнародної науково-практичної конференції. – К.: Університет «Україна», 2015. – 2 с.
55 Рудюк К.Б. Сучасний стан державної підтримки у сфері зайнятості інвалідів в Україні Актуальні проблеми навчання та виховання людей в інтегрованому освітньому середовищі у світлі реалізації Конвенції ООН про права інвалідів : тези доповідей ХV Міжнародної науково-практичної конференції. – К.: Університет «Україна», 2015. – 2 с.
56 Сосненко А.В. Фінансові стратегії розвитку підприємств в сучасних умовах Фінансові аспекти діяльності підприємств в умовах кризи : збірник тез. – К: Університет «Україна», 2016. – 4 с.
57 Серединська К.І. Фінансові стратегії розвитку підприємств в сучасних умовах Фінансові аспекти діяльності підприємств в умовах кризи : збірник тез. – К: Університет «Україна», 2016. – 4 с.
58 Придибайло М.А. Здійснення інноваційної діяльності в контексті забезпечення інформаційної безпеки підприємства Фінансові аспекти діяльності підприємств в умовах кризи : збірник тез. – К: Університет «Україна», 2016. – 4 с.
Кафедра маркетингу
59 Жилка А.М. Науковий керівник: Столбова М.А. Економічна роль індустрії інформаційних технологій Молодь: освіта, наука, духовність : тези доповідей ХІІІ Всеукр. наук. конф., м. Київ, 12-14 квітня 2016 р. у ІІ част. – Ч. І. – К.: Університет «Україна», 2016.
60 Романченко М.В. Науковий керівник: Гараніна І.І. Вплив глобалізаційних процесів на розвиток ринку банківських послуг України Глобальний економічний простір: детермінанти розвитку : матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції (м. Миколаїв, 29 квітня 2016 р.). – Миколаїв: МНУ імені В.О. Сухомлинського, 2016. – С. 86-87.
61 Колосовський І.О. Науковий керівник: Гараніна І.І. Аналіз діяльності конкурентів як один із напрямів маркетингових досліджень Міжнародна науково-практична конференція «Економічні та інноваційні процеси: стан, перспективи та розвиток», м. Ужгород, 6-7 травня 2016 р.
62 Бурілко О.С. Науковий керівник: Гараніна І.І. Комплекс маркетингових комунікацій в політиці просування товарів та послуг VII Межд. научно-практич. конф. «Актуальные проблемы современной науки» (Санкт-Петербург – Астана – Киев – Вена, 28 апреля 2016 года). (включено до міжнародної науково-метричної бази РІНЦ)
63 Набіуліна А.К. Науковий керівник: Кутліна І.Ю. Сучасне маркетингове планування підприємств сфери послуг Сучасні концепції управління економічним розвитком країни : збірник тез наукових робіт учасників Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Одеса, 22-23 січня 2016 р.) / ГО «Центр економічних досліджень та розвитку». – У 2-х частинах. – О. : ЦЕДР, 2016. – Ч. 1. – 144 с. – С. 95-97.
64 Жиденко Ю.О. Науковий керівник: Гараніна І.І. Поняття «торгова марка» та «бренд» у сучасній маркетинговій діяльності підприємства Перспективи розвитку національної економіки : збірник матеріалів II Міжнародної науково-практичної конференції (м. Запоріжжя, 13-14 травня 2016 року) / Східноукраїнський інститут економіки та управління. – У 2-х частинах. – Запоріжжя : ГО «СІЕУ», 2016. – Ч. 2. – С. 42-45.
65 Сіденко О.В. Науковий керівник: Гараніна І.І. Аудит підприємства: маркетинговий аспект Сучасні тенденції в економіці та управлінні: новий погляд : збірник матеріалів IХ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Запоріжжя, 13-14 листопада 2015 року) / Східноукраїнський інститут економіки та управління. – У 3-х частинах. – Запоріжжя: ГО «СІЕУ», 2015. – Ч. 3. – С. 75-77.
66 Журба О.С. Науковий керівник: Гараніна І.І. Аналіз вітчизняного ринку телевізійної реклами Актуальні питання соціально-економічного розвитку держави, регіону та підприємства : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 27-28 листопада 2015 року) / ГО «Львівська економічна фундація». – У 2-х частинах. – Л.: ЛЕФ, 2015. – Ч. 1. – С. 73-75.
67 Зелінський Є.В. Науковий керівник: Гараніна І.І. Сучасний погляд на функції та завдання реклами Актуальні проблеми соціально-економічного розвитку: регіональні особливості та світові тенденції : матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 27-28 листопада 2015 р.) / відп. за випуск д.е.н., проф. С. О. Якубовський. – Одеса : ОНУ імені І.І. Мечникова, 2015. – С. 80-81.
68 Катран Н.С. Науковий керівник: Гараніна І.І. Реклама как инструмент создания позитивного имиджа торговой марки Актуальні проблеми економіки та фінансів : збірник тез наукових робіт IV Міжнародної науково-практичної конференції (Київ – Санкт-Петербург – Відень, 30 листопада 2015 року). – Фінансово-економічна наукова рада, 2015. – С. 7-9. (включено до міжнародної науково-метричної бази РІНЦ)
69 Вовк В.М. Науковий керівник: Гараніна І.І. Соціальна реабілітація людей з інвалідністю Тези доповідей ХV міжнародної наук.-практ. конференції «Актуальні проблеми навчання та виховання людей в інтегрованому освітньому середовищі у світлі реалізації конвенції оон про права інвалідів». – К.: Університет «Україна», 2015.
70 Дмитриев В.И. Науковий керівник: Гараніна І.І. Спонсорство: особенности использования в стратегии продвижения предприятия Глобальні проблеми економіки та фінансів: збірник тез наукових робіт IV Міжнародної науково-практичної конференції (Київ – Прага – Відень, 28 грудня 2015 року). – Фінансово-економічна наукова рада, 2015. (включено до міжнародної науково-метричної бази РІНЦ)
71 Щавлінський Д.О. Науковий керівник: Кутліна І.Ю. Функції маркетингової діяльності підприємства Економіка, фінанси та управління: проблеми та сучасні шляхи розвитку : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 25-26 грудня 2015 року). – ГО «Львівська економічна фундація». – У 3-х частинах. – Л.: ЛЕФ, 2015. – Ч. 3. – С. 25-26.
72 Кошелевич А. Науковий керівник: Коваленко О.В. Практичні аспекти якості маркетингових досліджень на замовлення суб’єктів ринку Матеріали ІV Всеукраїнської наук.-практ. конференції ”Інноваційно-інвестиційні проблеми розвитку економіки України”, м. Київ, НАУ, 11 грудня 2015 р.
73 Ключко А. Науковий керівник: Коваленко О.В. Стан вітчизняного ринку послуг в індустрії краси Матеріали ІV Всеукраїнської наук.-практ. конференції ”Інноваційно-інвестиційні проблеми розвитку економіки України”, м. Київ, НАУ, 11 грудня 2015 р.
74 Матещук К. Науковий керівник: Коваленко О.В. Теоретичні основи маркетингової стратегії комунікацій Матеріали ІV Всеукраїнської наук.-практ. конференції ”Інноваційно-інвестиційні проблеми розвитку економіки України”, м. Київ, НАУ, 11 грудня 2015 р.
75 Желєзнякова А.Г. Науковий керівник: Гараніна І.І. Підходи до визначення поняття інтегрованих маркетингових комунікацій Науковий диспут: питання економіки та фінансів : збірник тез наукових робіт V Міжнародної науково-практичної конференції (Київ – Будапешт – Відень, 26 лютого 2016 року. – Фінансово-економічна наукова рада, 2016. – С. 6-9. (включено до міжнародної науково-метричної бази РІНЦ)
76 Балтюк Ю.В. Науковий керівник: Ружицький А.В. Особливості процесу ухвалення рішення про покупку Молодь: освіта, наука, духовність : тези доповідей ХІІІ Всеукр. наук. конф., м. Київ, 12-14 квітня 2016 р. у ІІ част. – Ч. І. – К.: Університет «Україна», 2016.
77 Безелюк Л.О. Науковий керівник: Ружицький А.В. Інтернет-маркетинг: основні формати Молодь: освіта, наука, духовність : тези доповідей ХІІІ Всеукр. наук. конф., м. Київ, 12-14 квітня 2016 р. у ІІ част. – Ч. І. – К.: Університет «Україна», 2016.
78 Демидова Л.В. Науковий керівник: Гараніна І.І. Умови встановлення єдиних та індивідуальних цін Молодь: освіта, наука, духовність : тези доповідей ХІІІ Всеукр. наук. конф., м. Київ, 12-14 квітня 2016 р. у ІІ част. – Ч. І. – К.: Університет «Україна», 2016.
79 Журавель В.І. Науковий керівник: Гараніна І.І. Брендинг: моделі побудови бренду Молодь: освіта, наука, духовність : тези доповідей ХІІІ Всеукр. наук. конф., м. Київ, 12-14 квітня 2016 р. у ІІ част. – Ч. І. – К.: Університет «Україна», 2016.
80 Журба О. Науковий керівник: Гараніна І.І. Товарні біржі: види договорів Молодь: освіта, наука, духовність : тези доповідей ХІІІ Всеукр. наук. конф., м. Київ, 12-14 квітня 2016 р. у ІІ част. – Ч. І. – К.: Університет «Україна», 2016.
81 Зикова А. Науковий керівник: Гараніна І.І. Сутність бренд-менеджменту Молодь: освіта, наука, духовність : тези доповідей ХІІІ Всеукр. наук. конф., м. Київ, 12-14 квітня 2016 р. у ІІ част. – Ч. І. – К.: Університет «Україна», 2016.
82 Кохановський В.С. Науковий керівник: Кутліна І.Ю. Особливості формування асортиментної політики підприємства Молодь: освіта, наука, духовність : тези доповідей ХІІІ Всеукр. наук. конф., м. Київ, 12-14 квітня 2016 р. у ІІ част. – Ч. І. – К.: Університет «Україна», 2016.
83 Кривопуський М.Ю. Науковий керівник: Гараніна І.І. Вплив ІТ-індустрії на розвиток економіки Молодь: освіта, наука, духовність : тези доповідей ХІІІ Всеукр. наук. конф., м. Київ, 12-14 квітня 2016 р. у ІІ част. – Ч. І. – К.: Університет «Україна», 2016.
84 Кущенко О.О. Науковий керівник: Гараніна І.І. Еволюція поглядів на поняття комплексу маркетингу Молодь: освіта, наука, духовність : тези доповідей ХІІІ Всеукр. наук. конф., м. Київ, 12-14 квітня 2016 р. у ІІ част. – Ч. І. – К.: Університет «Україна», 2016.
85 Маренич І. Науковий керівник: Гараніна І.І. Досвід державного регулювання цін у зарубіжних країнах Молодь: освіта, наука, духовність : тези доповідей ХІІІ Всеукр. наук. конф., м. Київ, 12-14 квітня 2016 р. у ІІ част. – Ч. І. – К.: Університет «Україна», 2016.
86 Пінчук А.І. Науковий керівник: Гараніна І.І. Особливості стандартизації міжнародної реклами Молодь: освіта, наука, духовність : тези доповідей ХІІІ Всеукр. наук. конф., м. Київ, 12-14 квітня 2016 р. у ІІ част. – Ч. І. – К.: Університет «Україна», 2016.
87 Сіденко О. Науковий керівник: Гараніна І.І. Огляд найдорожчих світових брендів 2015 року Молодь: освіта, наука, духовність : тези доповідей ХІІІ Всеукр. наук. конф., м. Київ, 12-14 квітня 2016 р. у ІІ част. – Ч. І. – К.: Університет «Україна», 2016.
88 Строєв В.А. Науковий керівник: Кутліна І.Ю Сучасна діяльність товарних бірж Молодь: освіта, наука, духовність : тези доповідей ХІІІ Всеукр. наук. конф., м. Київ, 12-14 квітня 2016 р. у ІІ част. – Ч. І. – К.: Університет «Україна», 2016.
89 Стукальська З. П. Науковий керівник: Ружицький А.В. Особливості міжнародного рекламування Молодь: освіта, наука, духовність : тези доповідей ХІІІ Всеукр. наук. конф., м. Київ, 12-14 квітня 2016 р. у ІІ част. – Ч. І. – К.: Університет «Україна», 2016.
90 Тимошенко Д.Ю. Науковий керівник: Гараніна І.І. Особливості використання умов “інкотермс” у зовнішній торгівлі Молодь: освіта, наука, духовність : тези доповідей ХІІІ Всеукр. наук. конф., м. Київ, 12-14 квітня 2016 р. у ІІ част. – Ч. І. – К.: Університет «Україна», 2016.
91 Угнева А. Науковий керівник: Кутліна І.Ю Особливості ціноутворення в сфері туризму Молодь: освіта, наука, духовність : тези доповідей ХІІІ Всеукр. наук. конф., м. Київ, 12-14 квітня 2016 р. у ІІ част. – Ч. І. – К.: Університет «Україна», 2016.
92 Фещенко Т.П. Науковий керівник: Гараніна І.І. Особливості обробки інформації споживачем для ухвалення рішення про покупку Молодь: освіта, наука, духовність : тези доповідей ХІІІ Всеукр. наук. конф., м. Київ, 12-14 квітня 2016 р. у ІІ част. – Ч. І. – К.: Університет «Україна», 2016.
93 Баглай С.А. Науковий керівник: Гараніна І.І. Міжнародна реклама: стратегія адаптації та стандартизації Фінансові аспекти діяльності підприємств в умовах кризи: збірник тез доповідей ІІІ Міжвузівської наук. конф., м. Київ, 25 березня 2016 р. – К. : Університет «Україна», 2016.
94 Візір С.О. Науковий керівник: Гараніна І.І. Мерчандайзинг: сучасний погляд на задачі, функції, завдання Фінансові аспекти діяльності підприємств в умовах кризи: збірник тез доповідей ІІІ Міжвузівської наук. конф., м. Київ, 25 березня 2016 р. – К.: Університет «Україна», 2016.
95 Журавель В.І. Науковий керівник: Гараніна І.І. Визначення вартості бренду Фінансові аспекти діяльності підприємств в умовах кризи: збірник тез доповідей ІІІ Міжвузівської наук. конф., м. Київ, 25 березня 2016 р. – К. : Університет «Україна», 2016.
96 Комаров І., Коренєв С. Науковий керівник: Гараніна І.І. Класифікація сучасних типів бренду Фінансові аспекти діяльності підприємств в умовах кризи: збірник тез доповідей ІІІ Міжвузівської наук. конф., м. Київ, 25 березня 2016 р. – К. : Університет «Україна», 2016.
97 Рядченко Ю.В. Науковий керівник: Кутліна І.Ю. Cтимулювання збуту: види та завдання Фінансові аспекти діяльності підприємств в умовах кризи: збірник тез доповідей ІІІ Міжвузівської наук. конф., м. Київ, 25 березня 2016 р. – К. : Університет «Україна», 2016.
98 Терпицький К.Е. Науковий керівник: Гараніна І.І. Форми міжнародного маркетингу Фінансові аспекти діяльності підприємств в умовах кризи: збірник тез доповідей ІІІ Міжвузівської наук. конф., м. Київ, 25 березня 2016 р. – К. : Університет «Україна», 2016.

Перелік друкованих праць співробітників, виданих у зарубіжних виданнях за 2015/2016 н.р.

П.І.Б. авторів Назва і вид друкованої праці Видання
Кафедра маркетингу
1. Kutlina I.Y. (у співавторстві) Mediaplanning and its Role in the Advertising Campaign in Enterprise. In Collective monograph. A New Role of Marketing and Communication Technologies in Business and Society: Local and Global Aspects / Y.S. Larina & O.O. Romanenko (Eds.) St. Louis, Missouri, USA: Publishing House Science and Innovation Center, Ltd. (In Press), 2015. – pp. 146-153. Публікація у НМБД WoS
2. Kutlina I.Y. (у співавторстві) The Quality of the Products and Services in the Restaurant Business Companies. In Collective monograph A New Role of Marketing and Communication Technologies in Business and Society: Local and Global Aspects / Y.S. Larina & O.O. Romanenko (Eds.) St. Louis, Missouri, USA: Publishing House Science and Innovation Center, Ltd. (In Press), 2015. – pp. 431-432. Публікація у НМБД WoS

Перелік наукових статей та тез доповідей співробітників, виданих у зарубіжних виданнях (у т.ч. близького зарубіжжя) за 2015/2016 н.р.

П.І.Б. авторів Назва і вид публікації Видання
Кафедра обліку та загальноекономічних дисциплін
1 Svetlana I. Drobyazko Agropolises Development as a Factor of Increasing Agroindustrial Corporation Enterprises Competitiveness : тези Vedecký Časopis Žilinskej Univerzity V Žiline Vydávaný V Gescii Katedry Ekonomiky. – Р. 2-7.
2 Дробязко С.И. Внедрение модели европейского «треугольника знаний» в условиях украинских вузов Science and education: organizational and economic aspects.- Collective monograph – Verlag SWG imex GmbH, Nürnberg, Deutschland, 2015. – 128 p. – Р. 104-108.
3 Дробязко С.И. Государственное регулирование экономики и поддержка организационно-экономических систем на современном этапе : стаття Актуальные вопросы экономики и управления на современном этапе развития общества : cборник докладов по итогам II Международной научно-практической интернет-конференции (Тула, 13 мая 2015 года) [Текст] / Под общ. редакцией проф. И. Б. Богородицкого. – Тула: Изд. ИЗУВПА, 2015. – 148 с. – С. 83-86.
4 Дробязко С.И. Оптимизация управления расходами в процессе бюджетирования на предприятии : тези Ўзбекистонда молиявий секторнинг ролини ошириш ва унда илғор хориж тажрибасидан фойдаланиш» мавзуcидаги халқаро илмий-амалий конференция материаллари тўплами. – Т.: ТМИ. «Iqtisod-Moliya», 2015. – 632 б. – С. 245-246.
5 Роздобудько В.В. Аналіз аудиторської діяльності в Україні: Стан та перспективи розвитку : тези Economics, management, law: problems of science and practice: Collection of scientific articles. – Verlag SWG imex GmbH, Nurnberg, Deutschland. – 2015. – 268 Р. – P. 192-195. (міжнародне видання)
6 Терещенко Л.О. Організація обліку, аналізу і аудиту на сучасному етапі: інформаційні системи і технології : тези Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми економічного та соціального розвитку підприємств харчової промисловості», Національний університет харчових технологій
7 Терещенко Л.О. Інформаційні технології та моделювання бізнес-процесів : тези Антикризовий розвиток соціальних та економічних процесів в умовах глобалізації : Матеріали VI міжнародної науково-практичної конференції, Київ-Буча, квітень 2016 р. – К:, Міленіум, 2016. – С. 47-52.
8 Нестеренко С.С., Кутліна І.Ю. Сутність та місце реклами в комунікаційній діяльності підприємства : тези Збірник матеріалів конференції // The VII International Academic Congress “Innovation in the ModernWorld”, Sydney, Australia, 18-20 May, 2015. – С. 461-469.
9 Кутліна І.Ю. Нестеренко С.С. Особливості комплексу маркетингу компанії на ринку нерухомості : тези Збірник матеріалів конференції // The XIV International Academic Congress “Fundamental and Applied Studies in the Modern World”, Oxford, UK, 23-25 May, 2015. – С. 469-475.
10 Кутліна І.Ю., Нестеренко С.С. Характеристика елементів комплексу маркетингових комунікацій : тези Збірник матеріалів конференції //Asian Journal of Scientific and Educational Research. – 2015. – №1(17). – С. 209-216.
11 Нестеренко С.С., Кутліна І.Ю. Дослідження автомобільного ринку України : тези Збірник матеріалів конференції // Yale Journal of Science and Education. – 2015. – №1 (16). – С. 214-223.
12 Нестеренко С.С., Кутліна І.Ю, Нестеренко В.І. Дистанційна торгівля та її вплив на поведінку споживачів : тези Збірник матеріалів конференції // Международная научно-практическая конференция World Science “Topical Researches of the World Science” (June 20-21, 2015, Dubai, UAE). – С. 30-34.
13 Нестеренко С.С., Кутліна І.Ю. Функції маркетингової діяльності на сучасному підприємстві : тези Збірник матеріалів конференції // Международная научно-практическая конференция World Science “Topical Researches of the World Science” (July 18-19, 2015, Ajman, UAE). – С. 69-74.
14 Нестеренко С.С., Кутліна І.Ю. Управління маркетинговим контролем на сучасному підприємстві : тези Збірник матеріалів конференції // Международная научно-практическая конференция World Science “New Opportunities in the World Science” (August 22-23, 2015, Abu-Dhabi, UAE). – С. 96-100.
15 Нестеренко С.С ., Кутліна І.Ю, Нестеренко В.І. Контроль та аудит маркетингової діяльності на підприємстві : тези Збірник матеріалів конференції // Международная научно-практическая конференция London Review of Education and Science, “Imperial College Press”. – 2015. – № 2(18). – P. 325-333.
16 Chunikhina T. S. The Accounting Policy of the Company as Part of a Control System [Облікова політика підприємства як складова системи управління] : стаття PromisingProblems of Economics and Management : Р.4. Finance, Accounting, Taxation and Business Activity: National and Global Aspects. Collection of scientific articles. – Publishing House «BREEZE», Montreal, Canada, 2015. – 500 p. – 313-320 Р. ISBN 978-617-7214-09-9. (фахове видання)
17 Kolumbet E.P. Place and Role of Integrated Accounting in Politics Enterprise Promisingproblems of economics and management:Р.4. FInance, Accounting, Taxation and Business Activity: National and Global Aspects. Collection of scientific articles. – Publishing House «BREEZE», Montreal, Canada, 2015. – 500 p. – 237-243 Р. ISBN 978-617-7214-09-9. (фахове видання)
18 Роздобудько В.В. Сравнительный анализ использования методических приемов в США, Украине и других европейских странах Actual Problems of Modern Economy Development: Collection of scientific articles. – Thorpe Bowker, Melbourne, Australia. – 2015. – 332 Р. – P. 239-243. (фахове видання)
19 Роздобудько В.В. Аналіз аудиторської діяльності в Україні: стан та перспективи розвитку : стаття Economics, Management, Law: Problems of Science and Practice: Collection of scientific articles. – Verlag SWG imex GmbH, Nürnberg, Deutschland, 2015. (міжнародне видання)
20 Singaevskaya M.P. Development Prospects of Track Infrastructure Enterprise in the Conditions of Industry Reforming : стаття Современная экономика: проблемы и решения. – Воронеж, 2015. – Вып. 2(62). – С. 259-266. CrossRef, WorldCat, Ulrich’s Periodicals Directory (Америка), РИНЦ (Росія). (фахове видання)
Кафедра фінансів та банківської справи
21 Рудюк Л.В. Генезис податкової системи України Development of social and economic systems in a global competitive environment: international șcientific conference (Chisinau, Republic of Moldova, 26 February 2016). – Chisinau: Moldova State University, 2016. – Р. 250-254.
22 Рудюк Л.В. Монетарна політика: теоретичні аспекти Perspective economic and management issues: Collection of scientific articles. – «East West» Association For Advanced Studies and Higher Education GmbH,Vienna, Austria,2015. – Р. 312-321.
Кафедра маркетингу
23 Гараніна І.І. Аналіз ринку рекламно поліграфічної продукції України International Scientific Practical Conference Modern Transformation of Economics and Management in the Era of Globalization: Conference Proceedings. – January 29, 2016. – Klaipeda: Baltija Publishing, 2016. – P. 164.
24 Гараніна І.І., Желєзнякова А.Г. Підходи до визначення поняття інтегрованих маркетингових комунікацій Науковий диспут: питання економіки та фінансів : збірник тез наукових робіт V Міжнародної науково-практичної конференції (Київ – Будапешт – Відень, 26 лютого 2016 року). – Фінансово-економічна наукова рада, 2016. – С. 6-9. (включено до міжнародної науково-метричної бази РІНЦ)
25 Гараніна І.І., Бурілко О.С. Комплекс маркетингових комунікацій в політиці просування товарів та послуг VII Межд. научно-практич. конф. «Актуальные проблемы современной науки» (Санкт-Петербург – Астана – Киев –Вена, 28 апреля 2016 года). (включено до міжнародної науково-метричної бази РІНЦ)
26 Кутліна І.Ю., Нестеренко С.С. The Essence and the Place of Advertising in the Communications Activities of the Company Proceedings of the VII International Academic Congress “Innovation in the Modern World” (Australia, Sydney, 18-20 May, 2015). “Sydney University Press”, 2015. – P.461-468. (НМБД Scopus)
27 Кутліна І.Ю., Нестеренко С.С. Features of the Marketing Mix of the Company the Real Estate Market Proceedings of the VII International Academic Congress “Innovation in the Modern World” (Australia, Sydney, 18-20 May 2015). “Sydney University Press”, 2015. – P. 469-475. (НМБД Scopus)
28 Кутліна І.Ю., Нестеренко С.С. Studies of the Automotive Market of Ukraine Yale Journal of Science and Education, “Yale University Press”. – 2015. – № 1(16). – P. 214-222. (НМБД Scopus)
29 Кутліна І.Ю., Нестеренко С.С. Characteristic Elements of the Complex of Marketing Communications Asian Journal of Scientific and Educational Research, “Seoul National University Press”. – 2015. – № 1(17). – P. 209-215. (НМБД Scopus)
30 Кутліна І.Ю., Нестеренко С.С. Дистанційна торгівля та її вплив на поведінку споживачів Proceedings of the International Scientific and Practical Conference WORLD Science “Topical Researches of the World Science” (June 20-21, 2015, Dubai, UAE). – Dubai.: Rost Publishing, 2015. – P. 30-34.
31 Кутліна І.Ю., Нестеренко С.С., Нестеренко В.І. Функції маркетингової діяльності на сучасному підприємстві Proceedings of the International Scientific and Practical Conference “The Top Actual Researches in Modern Science, Vol. III (July 18-19, 2015, Ajman, UAE)”. – Dubai.: Rost Publishing, 2015. – P. 69-74.
32 Кутліна І.Ю., Нестеренко С.С. Управління маркетинговим контролем на сучасному підприємстві Proceedings of the International Scientific and Practical Conference “New Opportunities in the World Science” (August 22-23, 2015, Abu-Dhabi, UAE). – Dubai.: Rost Publishing, 2015. – P. 96-99.
33 Кутліна І.Ю., Нестеренко С.С. Сутність збуту в системі маркетингу підприємства Proceedings of the II International Scientific and Practical Conference “Scientific and Practical Results in 2014. Prospects for Their Development” (23-24.12.2015, Abu-Dhab, UAE). – Dubai.: Rost Publishing, 2016.

Перелік доповідей співробітників на наукових конференціях за кордоном у 2015/2016 н.р.

П.І.Б. авторів Назва доповіді Назва конференції Місце, дата проведення конференції
Кафедра маркетингу
1 Гараніна І.І. Аналіз ринку рекламно-поліграфічної продукції України International Scientific Practical Conference «Modern Transformation of Economics and Management in the Era of Globalization» : Conference Proceedings January 29, 2016 Klaipeda
2 Гараніна І.І. Особливості просування вищого навчального закладу на ринку освітніх послуг Економіка, наука, освіта: інтеграція та синергія Братислава, 18-21 січня 2016 року

Перелік доповідей співробітників на наукових конференціях у 2015/2016 н.р.

П.І.Б. авторів Назва доповіді Назва конференції Місце, дата проведення конференції
Кафедра обліку та загальноекономічних дисциплін
1 Левченко А.А., Дробязко С.И. Государственное регулирование экономики и поддержка организационно-экономических систем на современном этапе II Международная научно-практическая интернет-конференция «Актуальные вопросы экономики и управления на современном этапе развития общества» Тула, 13 травня 2015 р.
2 Дробязко С.И. Оптимизация управления расходами в процессе бюджетирования на предприятии Конференція «Ўзбекистонда молиявий секторнинг ролини ошириш ва унда илғор хориж тажрибасидан фойдаланиш» Мавзуcидаги халқаро илмий-амалий конференция материаллари тўплами. – Т.: ТМИ. «IQTISOD-MOLIYA», 2015. 632 б. – С. 245-246.
3 Михайленко О.В. Економічний потенціал та стійкий розвиток суб’єкту господарювання ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми економічного та соціального розвитку підприємств харчової промисловості» К.: НУХТ, 16-17 квітня 2015 р.
4 Михайленко О.В. Економічний потенціал як рушійна сила розвитку продуктивних сил Міжнародна науково-практична конференція «Розвиток національної економіки: теорія і практика» м. Івано-Франківськ, 3-4 квітня 2015 р.
5 Нестеренко С.С. Участь осіб з інвалідністю в культурному житті, проведені дозвілля і відпочинку : доповідь Національна науково-практична конференція «Забезпечення культурних та дозвіллєвих потреб інвалідів у закладах, підприємствах та організаціях системи Міністерства культури України» 2015 р.
6 Роздобудько В.В. Экономика, управление, право: проблемы науки и практики Міжнародна науково-практична конференція «Экономика, управление, право: проблемы науки и практики» Нюрнберг, Німеччина, 25 грудня 2015 р.
7 Роздобудько В.В. VI Науковий форум аудиторів під егідою АПУ м. Київ, 13 жовтня 2015 р.
8 Роздобудько В.В. І Форум аудиторів «Європейське майбутнє ринку аудиторських послуг» м. Київ, 15 жовтня 2015 р.
9 Роздобудько В.В. Реформування аудиторської діяльності в Україні : доповідь Бухгалтерський облік в системі інтегрованих ринкових відносин // Круглий стіл кафедри обліку та загальноекономічних дисциплін ВМУРоЛ «Україна» м. Київ, Університет «Україна», 30 березня 2016 р.
10 Терещенко Л.О. Роль і місце інформаційних систем в управлінні економічним об’єктом : доповідь X Міжнародна студентська науково-практична конференція «Актуальні проблеми соціальних та економічних процесів в умовах трансформації українського суспільства» Буча ПВНЗ “УГІ”, 15 квітня 2015 р.
11 Безуглова Т.Г. Концепція розвитку української мови, культури та виховання історичної пам’яті у жителів міста Києва на 2015 – 2020 роки : доповідь XVI Міжнародний «Тиждень освіти дорослих» м. Київ, Університет «Україна», 12 вересня 2015 р.
12 Безуглова Т.Г. Бухгалтерський облік в системі управління підприємством : доповідь Бухгалтерський облік в системі інтегрованих ринкових відносин // Круглий стіл кафедри обліку та загальноекономічних дисциплін ВМУРоЛ «Україна» м. Київ, Університет «Україна», 30 березня 2016 р.
13 Писанка Н.Г. Концепція розвитку української мови, культури та виховання історичної пам’яті у жителів міста Києва на 2015 – 2020 рр. Тиждень освіти дорослих м. Київ, Університет «Україна», 12 вересня 2015 р.
14 Писанка Н.Г. Виконання законодавчо-нормативних актів професійно-технічної освіти – запорука забезпечення якості та рівня підготовки кваліфікованих робітників 17 грудня 2015 р.
15 Писанка Н.Г. Облік касових операцій та шляхи поліпшення його організації на підприємстві : доповідь Бухгалтерський облік в системі інтегрованих ринкових відносин // Круглий стіл кафедри обліку та загальноекономічних дисциплін ВМУРоЛ «Україна» м. Київ, Університет «Україна», 30 березня 2016 р.
16 Чуніхіна Т.С. Концепція розвитку української мови, культури та виховання історичної пам’яті у жителів міста Києва на 2015 – 2020 рр. XVI Міжнародний Тиждень освіти дорослих м. Київ, Університет «Україна», 12 вересня 2015 р.
17 Чуніхіна Т.С. Програма Європейського Союзу ЕРАЗМУС+ у сфері вищої освіти Інформаційний день Програми Європейського Союзу ЕРАЗМУС+ для ВНЗ України (проект ЄС) спільно з КНТЕУ у тісній співпраці з Представництвом Європейського Союзу в Україні та за підтримки МОН України і Виконавчого агентства ЄС з питань освіти, аудіовізуальних засобів і культури (Брюссель) м. Київ, КНТЕУ, 19 листопада 2015 р.
18 Чуніхіна Т.С. Тенденції економічного розвитку України в. умовах глобалізації світу : доповідь Бухгалтерський облік в системі інтегрованих ринкових відносин // Круглий стіл кафедри обліку та загальноекономічних дисциплін ВМУРоЛ «Україна» м. Київ, Університет «Україна», 30 березня 2016 р.
19 Колумбет О.П. Сучасний стан та перспективи розвитку освіти в Україні: реалії та можливості : доповідь Бухгалтерський облік в системі інтегрованих ринкових відносин // Круглий стіл кафедри обліку та загальноекономічних дисциплін ВМУРоЛ «Україна» м. Київ, Університет «Україна», 30 березня 2016 р.
20 Забута Н.В. Проблеми статистики освіти та зайнятості економічно активного населення з інвалідністю в Україні : доповідь Бухгалтерський облік в системі інтегрованих ринкових відносин // Круглий стіл кафедри обліку та загальноекономічних дисциплін ВМУРоЛ «Україна» м. Київ, Університет «Україна», 30 березня 2016 р.
21 Дубас А.О. Особливості формування інвестиційно-інноваційної привабливості підприємств житлово-комунального комплексу : доповідь Бухгалтерський облік в системі інтегрованих ринкових відносин // Круглий стіл кафедри обліку та загальноекономічних дисциплін ВМУРоЛ «Україна» м. Київ, Університет «Україна», 30 березня 2016 р.
22 Сінгаєвська М.П. Забезпечення підприємств інтелектуальними ресурсами та інтелектуальним капіталом : доповідь Бухгалтерський облік в системі інтегрованих ринкових відносин // Круглий стіл кафедри обліку та загальноекономічних дисциплін ВМУРоЛ «Україна» м. Київ, Університет «Україна», 30 березня 2016 р.
23 Нечипорук Н.В. Сутність бюджету як економічної категорії в сучасних умовах розвитку економіки України : доповідь Бухгалтерський облік в системі інтегрованих ринкових відносин // Круглий стіл кафедри обліку та загальноекономічних дисциплін ВМУРоЛ «Україна» м. Київ, Університет «Україна», 30 березня 2016 р.
24 Іванова Л.І. Студентоцентризм у системі забезпечення якості освіти в економічному університеті : доповідь Міжнародна науково-методична конференція «Студентоцентричний аспект реалізації компетентнісного підходу у вузі» м. Київ, ДВНЗ “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана”, грудень 2016 р.
25 Іванова Л.І. Інформаційні технології як інноваційний шлях розвитку : доповідь Зб. матеріалів IІ науково-практичної конференції «Управління матеріальними і фінансовими потоками (логістика): Галактика ERP». – Буча.: Український гуманітарний інститут. – С. 39-42. м. Буча, 3 березня 2016 р.
Кафедра фінансів та банківської справи
26 Лазоренко Л.В Становлення та розвиток податку на доходи фізичних осіб в Україні та світі ІІІ Міжвузівська наукова конференція «Фінансові аспекти діяльності підприємств в умовах кризи» м. Київ, Університет «Україна», 25-березня 2016 р.
27 Захарчук О.В. Проблеми розвитку основного капіталу аграрних підприємств ХVI Міжнародна наукова конференція «Сучасні проблеми землеробської техніки» м. Київ, Національний університет біоресурсів і природокористування, 17-19 жовтня 2015 р.
28 Захарчук О.В. Формування європейського насіннєвого ринку, успіхи та проблеми Міжнародна науково-практична конференція та П’ятнадцяті річні збори Всеукраїнського конгресу вчених-економістів-аграрників «Сучасні проблеми та перспективи міжнародної інтеграції аграрного сектору економіки України» м. Київ, Інститут аграрної економіки, 14 травня 2015 р.
29 Кучмєєв О.О. Перспективи розвитку соціальної відповідальності бізнесу в Україні Міжнародна науково-практична конференція м. Клайпеда (Латвія), 2016 р.
30 Кучмєєв О.О. Сучасний стан та перспективи розвитку корпоративної соціальної відповідальності в Україні Міжнародна науково-практична конференція м. Одеса, 2016 р.
31 Кучмєєв О.О. Характеристика соціальної відповідальності бізнесу в Україні ІІІ Міжвузівська наукова конференція «Фінансові аспекти діяльності підприємств в умовах кризи» м. Київ, Університет «Україна», 25 березня 2016 р.
32 Захарчук О.В. Ринок сільськогосподарської техніки в Україні Міжнародної науково-практична конференція „Інженерія систем природокористування” м. Київ, Національний університет біоресурсів і природокористування, 11 листопада 2015 р.
33 Захарчук О.В. Проблеми модернізації сільськогосподарської техніки Міжнародна науково-практична конференція „Сучасні технології виробництва зернових культур – 2016» м. Київ, Національний університет біоресурсів і природокористування,12 лютого 2016 р.
34 Рудюк Л.В. Боргова політика України: реалії та перспективи ХІІІ Всеукр. наук. конф. «Молодь: освіта, наука, духовність» .м. Київ, Університет «Україна», 12-14 квітня 2016 р.
35 Рудюк Л.В. Ретроспективний аналіз становлення та розвитку сучасних податкових держав ІІІ Міжвузівська наук. конф «Фінансові аспекти діяльності підприємств в умовах кризи» м. Київ, Університет «Україна», 25 березня 2016 р.
36 Рудюк Л.В. Реформування системи надання соціальних послуг в Україні як вимога часу ХV Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми навчання та виховання людей в інтегрованому освітньому середовищі у світлі реалізації Конвенції ООН про права інвалідів» м. Київ, Університет «Україна», 18-19 листопада 2015 р.