Семененко Олена Володимирівна

Кафедра менеджменту

Посада: доцент кафедри

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Досвід роботи: 15 років

Відомості про освіту

У 2001 році закінчила Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова. З 2002-2004 рр. пройшла перекваліфікацію у Київському національному університеті технологій та дизайну (Інститут післядипломної освіти) за спеціальністю «Фінанси».

Відомості про захист дисертацій

У 2016 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) на тему «Економічна стійкість підприємства в контексті розвитку організаційної культури».

Підвищення кваліфікації

Свідоцтво про підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників №20-0709 у Шяуляйському університеті (Литва) на тему «Маркетинг» (125 годин) 2020 рік.

Викладає дисципліни

 1. Менеджмент
 2. Основи корпоративної культури
 3. Управління персоналом
 4. Організаційна поведінка
 5. Менеджмент у соціальній сфері
 6. Основи підприємництва
 7. Інформаційний менеджмент
 8. Інноваційний менеджмент
 9. Управління підприємствами малого бізнесу
 10. Основи менеджменту та маркетингу в фізичній терапії та ерготерапії
 11. Тайм-менеджмент
 12. Стратегічне і тактичне планування

Сфера наукових інтересів

 1. Корпоративна культура
 2. Управління персоналом
 3. Менеджмент
 4. Менеджмент у соціальній сфері
 5. Операційний менеджмент
 6. Державне регулювання економіки
 7. Економіка та зовнішньоекономічні зв’язки
 8. Інноваційний менеджмент
 9. Основи менеджменту
 10. Публічне управління
 11. Адміністративна система України

Перелік наукових і науково-методичних праць

п/п

Назва

Характер роботи

Вихідні дані (видавництво, рік видання, кількість сторінок. Фахове видання, Scopus або Web of Science)

Обсяг у сторінках (авторський доробок)

Співавтори

1

2

3

4

5

6

І. До захисту кандидатської дисертації

1. Посилення зовнішніх факторів впливу на стійкість підприємств і актуалізація їх вивчення стаття Формування ринкової економіки: зб. наук. праць. – Спец. вип. Регіональний розвиток України: проблеми та перспективи: у 2-х ч. Ч.1. – К.: КНЕУ, 2011. – С. 618-626. 9
2. Еволюційний розвиток теорії економічної стійкості стаття Економіка і управління, науковий журнал, Київ, 2014. – №1 (61). – С. 12-20.

Фахове видання

9
3. Організаційна культура підприємства в системі управління змінами стаття Збірник наукових праць ЧДТУ, Серія: Економічні науки, Черкаси, 2014. – Вип. 36. – Частина ІІ. Том 2. – С.127-134.

Фахове видання

8  
4. Передумови економічної стійкості підприємства стаття Економічний аналіз: зб. наук. праць. – Тернопіль: «Економічна думка», 2014. – Том 18. – № 2. – С. 221-227.

Фахове видання.  Збірник індексується в міжнародних каталогах та наукометричних базах

7  
5. Узагальнюючи підходи до оцінки економічної стійкості підприємств легкої промисловості стаття Науковий вісник МДУ. Серія Економіка, – Мукачево, 2015. – Випуск  2(4). – Частина 2. – С. 102-107.

Фахове видання.

Збірник внесено до списку друкованих (електронних) видань, представлено у міжнародних наукометричних базах.

6  
6. Формування методичного підходу оцінки економічної стійкості підприємства легкої промисловості стаття Вісник Хмельницького національного університету, науковий журнал, – 2015. – Т.1. – № 4. – С. 34-39.

Фахове видання.

Збірник включено до  міжнародних  наукометричних баз

6 Хмурова В.В.
7 Ретроспективний аналіз стану легкої промисловості України Стаття Scientific journal «ECONOMIC AND FINANCE»;  Socio-economic aspects of economics and management: Collection of scientific articles. –Vol. 1 – Aspekt Publishing, Taunton, MA, United States of America, 2015. – С. 243-247.

Іноземне видання

5  
8 Стратегічні напрями і методи по удосконаленню організаційної культури підприємства Стаття

 

Economics, Management, Law: current state and perspectives of development: Collection of scientific articles. – Bowker, Melbourne, Australia. 2015. – С. 139-142.

Іноземне видання

4/2 Хмурова В.В.
9 Власність як фактор стійкості підприємства Монографія Теоретичні та прикладні аспекти підвищення конкурентоспроможності підприємств: колективна монографія у 4 т. / за ред. О. А. Паршиной. – Дніпропетровськ: «Герда», 2013. – Т.4. – 325 с. – С. 239-250. 12/6 Семененко В.М.
10. Людський капітал – визначальний чинник інноваційного і стійкого розвитку економіки Монографія Розробка методичного підходу з формування проектів інвестиційних бізнес-планів розвитку підприємств легкої промисловості з урахуванням орієнтирів структурно-інноваційної політики: монографія / за заг. ред. д.е.н. І. А. Ігнатьєва. – Київ, КНУТД  2014. –  600 с. – С. 79-92. 14/7 Семененко В.М.
11 Методологічні засади теорії стійкості підприємств Тези доповідей Україна-Польща-ЄС: Сучасний стан та перспективи: збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції. Вроцлав. – Херсон, 2009. – С. 254-260. 7  
12 Економічна стійкість: сутність та проблеми Тези доповідей Теорія і практика сучасної економіки: матеріали Х міжнародної науково-практичної конференції, 14-16 жовтня 2009 року: у 2-х т., Том ІІ. – Черкаси: ЧДТУ, 2009. – С. 182-184. 3  
13 Фактори внутрішнього середовища і їх вплив на фінансово-господарську діяльність підприємства Тези доповідей Наукові розробки молоді на сучасному етапі: ІХ Ювілейна всеукраїнська наукова конференція молодих вчених та студентів, присвячена 80-річчю КНУТД, 22-23 квітня 2010 р. – Т.2. – К.: КНУТД, 2010. – С. 321. 1  
14 Зовнішнє середовище підприємства і його рівні Тези доповідей Наукові розробки молоді на сучасному етапі: Х Всеукраїнська наукова конференція молодих вчених та студентів, 19-20 квітня 2011 р. – К.: КНУТД, 2011. – С. 270-271. 2  
15 Сутність і структура організаційних змін підприємства Тези доповідей Економічний розвиток: теорія, методологія, управління: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 26-30 листопада 2013 р. – Будапешт-Валенсія-Київ, 2013. – С. 358-360. 3  
16 Реструктуризація як передумова ефективного розвитку виробництва Тези доповідей Економічний розвиток: теорія, методологія, управління: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 26-30 листопада 2013 р. – Будапешт-Валенсія-Київ, 2013. – С. 360-362. 2/1 Дубініна А.С.
17 Вплив організаційної культури на ефективність і стійкість функціонування підприємств Тези доповідей Наукові розробки, передові технології, інновації: збірник наукових праць та тез наукових доповідей за матеріалами Міжнародної науково-практичної конференції. – Будапешт-Прага-Київ. – К.: КНЛУ, НДІЕР. – 2014. – С. 194-197. 4  
18 Конкурентостійкість – умова забезпечення економічної стійкості підприємства Тези доповідей Актуальні задачі сучасних технологій: зб. тез доповідей міжнар. наук.-техн. конф. Молодих учених та студентів, 19-20 листопада 2014 р. / М-во освіти і науки України, Терн. націон. техн. ун-т. ім. Пулюя [та ін]. – 2014. – (С. 356-357). 2  
19 Методика розрахунку економічної стійкості підприємств Тези доповідей Наукові розробки молоді на сучасному етапі: ХІІІ Всеукраїнська наукова конференція молодих вчених та студентів, 23-24 квітня 2014 р. –  К.: КНУТД, 2014. – Т.3. – С. 214-215. 2  
20 Ринок інтелектуальних послуг в Україні та його розвиток Тези доповідей Наукові розробки молоді на сучасному етапі: ХІІІ Всеукраїнська наукова конференція молодих вчених та студентів, 23-24 квітня 2014 р. –  К.: КНУТД, 2014. – Т.3. – С. 181-182. 2/1 Дубініна А.С.
21 Організаційна культура та вплив її на ефективність розвитку підприємства Тези доповідей Актуальні проблеми та перспективи розвитку підприємств малого та середнього бізнесу:  Матеріали  наукового семінару аспірантів та студентів. – К.: КНУТД, 2014. – 296 с. – С. 262-269. 8/4 Сірченко Т.О.
22 Організаційна культура – основний інструмент вдосконалення менеджменту Тези доповідей Наукові розробки молоді на сучасному етапі: ХІУ Всеукраїнська наукова конференція молодих вчених та студентів, 23-24 квітня 2015 р. – К.: КНУТД, 2015. – Т.3. – С. 149. 1/0,5 Сірченко Т.О.
23   Інноваційна діяльність як об’єкт інноваційної політики та її заходи Тези доповідей У Міжнародна науково-практична інтернет-конфренція: Інвестиційно-інноваційна складова фінансово-економічної безпеки на національному, регіональному та мікрорівні в контексті сталого розвитку. – К.: КНУТД, 2015. – С. 246-248. 3  

ІІ. Після захисту кандидатської дисертації

24 Особливості організаційної культури вищих освітніх закладів і забезпечення їх конкурентостійкості на ринку послуг стаття Науковий економічний журнал «ІНТЕЛЕКТ ХХІ», 2018. – № 3. – С.178-181.

Фахове видання

4  
25 Основні напрями і методи менеджменту з удосконалення організаційної культури підприємства стаття Вісник Черкаського національного університету, серія: Економічні науки, Черкаси: ЧНУ, 2018. – № 2 – С.70-79.

Фахове видання

10  
26 Трансформація організаційної культури в контексті розвитку форм власності стаття Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. – 2018. – Вип. 19. – Частина ІІІ. – С. 30-34.

Фахове видання Міжнарод. база Index Copernicus

5  
27 Організаційна культура як фактор управління конфліктами стаття Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки», 2019. – Вип. 33. – С.181-185.

Фахове видання

5  
28 Роль організаційної культури у впровадженні змін стаття Вісник Університету «Україна» Економіка, менеджмент, маркетинг. – К.: Університет «Україна», № 3 (24) 2019. – С. 29-41.

Фахове видання

13  
29 Особливості працевлаштування на підприємствах в сучасних умовах стаття Вісник Університету «Україна» Економіка, менеджмент, маркетинг. – К.: Університет «Україна», № 3 (24) 2019. – С. 4-15.

Фахове видання

12/6 Саако

ва Л.

30 Strategic solutions for the implementation of innovation projects стаття Academy of Strategic Management Journal. Volume 18, Special Issue 1(Title: Strategic Research Directions), 2019, р. 1-6. URL: https://www.abacademies.org/articles/Strategic-solutions-for-the-implementation-of-innovation-projects-1939-6104-18-SI-1-444.pdf.

SCOPUS

2/6 Hilorme Tetiana, Olena Chernysh, Anna Levchenko, Hanna Mykhailichenko
31 Організаційна культура як інструмент мотивації управління персоналом Тези доповідей Modern Economic Research: Theory, Methodology, Strategy: International Scientific Conference: Conference Proceedings, Part II, September 28, 2018. Kielce, Poland: Baltija Publishing. – С.42-45. 4  
32 Організаційна культура вищого навчального закладу – запорука конкурентостійкості на ринку послуг Тези доповідей Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та науковців «Соціально-економічний потенціал України та країн Європи: правове регулювання, проблеми і тенденції розвитку» від 17.05.2018 р. м. Київ – К.: Університет «Україна», 2018. – С. 169-171. 3  
33 Стан та проблеми працевлаштування осіб з інвалідністю Тези доповідей Матеріали ХVIII Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми навчання та виховання людей в інтегрованому освітньому середовищі у світлі реалізації конвенції про права осіб з інвалідністю» 21 листопада 2018 р. м Київ. – Ч. І. – К.: Університет «Україна», 2018. – С. 263-265. 3  
34 Особливості умов праці осіб з інвалідністю Тези доповідей Матеріали ХVIII Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми навчання та виховання людей в інтегрованому освітньому середовищі у світлі реалізації конвенції про права осіб з інвалідністю»  21 листопада 2018 р. м. Київ. – Ч. І. – К.: Університет «Україна», 2018. – C.258-260. 3/2 Ремезовська Д.І.
35 Система управління персоналом на підприємстві Тези доповідей ХV Всеукраїнська наукова конференція студентів і молодих вчених «МОЛОДЬ: ОСВІТА, НАУКА, ДУХОВНІСТЬ» 17-19 квітня 2018 р. м. Київ. – Ч. І. – К.: Університет «Україна», 2018. – C.18-20. 3/2 Веприк Н.О.
36 Забезпечення економічною безпекою підприємства: цілі та структурні елементи Тези доповідей ХV Всеукраїнська наукова конференція студентів і молодих вчених «МОЛОДЬ: ОСВІТА, НАУКА, ДУХОВНІСТЬ» 17-19 квітня 2018 р. м. Київ. – Ч. І. – К.: Університет «Україна», 2018. – C.95-96. 2/1 Луста К.О.
37 Стан ринку послуг в Україні Тези доповідей ХV Всеукраїнська наукова конференція студентів і молодих вчених «МОЛОДЬ: ОСВІТА, НАУКА, ДУХОВНІСТЬ» 17-19 квітня 2018 р. м. Київ. – Ч. І. – К.: Університет «Україна», 2018. – C.100-101. 2/1 Малишевська А.О.
38 Процес управління підприємством Тези доповідей ХV Всеукраїнська наукова конференція студентів і молодих вчених «МОЛОДЬ: ОСВІТА, НАУКА, ДУХОВНІСТЬ» 17-19 квітня 2018 р. м. Київ. – Ч. І. – К.: Університет «Україна», 2018. – C.146-147. 2/1 Стадніченко А.Л.
39 Роль іноземних інвестицій в контексті національної безпеки Тези доповідей Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та науковців «Соціально-економічний потенціал України та країн Європи: правове регулювання, проблеми і тенденції розвитку»  24 травня 2019 р. м. Київ. – К.: Університет «Україна», 2019. – C.31-33. 3

ІІІ. Навчально-методичні праці

40 Підприємство та підприємництво в сучасній економічній системі – Назва розділу у навч. посібнику Навчальний посібник Економічна теорія. Політекономія: навч. посіб. – 2-ге вид., доп. та перероб. – К.: Центр учбової літератури, 2011 – 428 с. – С. 175-208. 428/

34

Семененко В.М.

Коваленко Д.І.

Бугас В.В.

41 Макроекономіка Навчальний посібник Макроекономіка: Навчальний посібник. – К.: КНУТД, 2012.- с.350. 350/

175

Семененко В.М.
42 Макроэкономика Учебное пособие Макроэкономика: Учебное пособие. – К.: КНУТД, 2013. – с. 342 (рос.м.). 342/

171

Семененко В.М.
43 Опорный конспект лекций с курса Интеллектуальная собственность: для иностранных студентов экономических спеціальностей Конспект лекцій К.: Київський національний університет технологій та дизайну, 2014. – 51с. 51/26 Кузьміна С.А.
44 Макроекономіка: програма, методичні поради та плани семінарських занять для студентів напрямів підготовки  «Економічна кібернетика»;«Економіка підприємства»;  «Маркетинг»; «Фінанси і кредит»; «Облік і аудит» Методичні вказівки К.: Київський національний університет технологій та дизайну, 2014. – 83с. 83/42 Семененко В.М.
45 Методичні рекомендації для проведення семінарських занять та самостійної роботи з курсу «Менеджмент у сфері послуг» (Ч.2.): студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму підготовки 6.140102 «Побутове обслуговування» Методичні рекомендації К.: Київський національний університет технологій та дизайну, 2014. – 45 с. 45/23 Хмурова В.В.
46 Конспект лекцій з дисципліни «Менеджмент у соціальній сфері» Конспект лекцій Київ: Університет «Україна», 2017. – 79 с. 79
47 Конспект лекцій з дисципліни «Операційний менеджмент» для студентів спеціальності «Менеджмент» Конспект лекцій Київ: Університет «Україна», 2018. – 76 с. 76
48 Конспект лекцій з дисципліни «Контролінг» для студентів спеціальності «Менеджмент» Конспект лекцій Київ: Університет «Україна», 2017. – 47 с. 47
49 Методичні вказівки до виконання курсових робіт з дисципліни «Операційний менеджмент» для студентів спеціальності «Менеджмент» Методичні вказівки Київ: Університет «Україна», 2018. – 36 с. 36
50 Методичні вказівки до виконання курсових робіт з дисципліни “Управління персоналом” для студентів спеціальності «Менеджмент» Методичні вказівки Київ: Університет «Україна», 2018. – 33 с. 33
51 Методичні вказівки до виконання контрольних робіт та контрольні завдання з дисципліни «Управління персоналом» для студентів спеціальності «Менеджмент» Методичні вказівки Київ: Університет «Україна», 2018. – 21 с. 21